Kategorie długów niepodlegające umorzeniu

on

Po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego zasadniczo ulegają umorzeniu długi konsumenta. Celem postępowania jest umożliwienie nowego startu dłużnikom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Należy jednak mieć na uwadze, że istnieją kategorie długów, które nie podlegają umorzeniu.

Poniżej prezentujemy pełny katalog rodzajów długu, który nie podlega umorzeniu:

 1. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
 2. zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za:
  • wywołanie choroby,
  • niezdolności do pracy,
  • kalectwa lub śmierci,
 3. zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd:
  • kar grzywny,
  • obowiązku naprawienia szkody oraz
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 4. zobowiązania do zapłaty:
  • nawiązki lub
  • świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
 5. zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
 6. zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Nawet w okresie prowadzonego postępowania upadłościowego oraz wykonywania planu spłaty wierzyciele dłużnika z tych tytułów mogą prowadzić egzekucję wobec konsumenta.

Nowelizacja prawa wchodząca w życie w dniu 1 stycznia 2016 roku nie zmienia powyższego katalogu.

GZ

artykuly