Istotne zmiany w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym

  

Informujemy, że na mocy ustawy z dnia 06.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która została opublikowana w dniu 11.01.2019 r., istotnie zmieniono przepisy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Zmiany w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Choć ustawa o KRZ wchodzi w życie w swojej zasadniczej części 01.12.2020 r., wprowadzając daleko posuniętą elektronizację postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, to z dniem 11.02.2019 r. wszedł w życie nowy przepis art. 131a Prawa upadłościowego – istotny zwłaszcza dla wierzycieli.

Zgodnie z przedmiotowym przepisem:

Jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, przez dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 127–130, rozumie się dzień złożenia wniosku restrukturyzacyjnego.

Przepis ten stosuje się, co również ważne, do już toczących się postępowań.

Co oznaczają zmiany w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym?

Oznacza to łatwiejsze dla wierzycieli możliwości oceny działań dłużników, pod kątem ich bezskuteczności, oraz utrudni swoistą „ucieczkę” dłużników przed bezskutecznością w przedłużające się postępowania restrukturyzacyjne – w sytuacji, w której w czasie trwającej restrukturyzacji, nie można ogłosić upadłości, co Sądy przekładały również na praktyczną niedopuszczalność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zobacz również poprzedni wpis na naszym blogu: Bail-in definicja

Bail-in: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Bail-in: definicja

Niedawno w opisach medialnych nośnym sformułowaniem stało się „bail-in„, co oznacza – w dużym uproszczeniu – procedurę administracyjnego umorzenia lub konwersji zobowiązań, w ramach przymusowej restrukturyzacji.

Procedura ta została wprowadzona do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, a w dość dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego można bail-in przełożyć jako „umorzenie za kaucją„.

Przykładowe użycie przedmiotowego zwrotu Bail-in:

  • Przykładowe użycie tego sformułowania, w żargonowej postaci, to np. stwierdzenie „jeśli nikt nie przejmie naszego banku, to musimy się pogodzić, że BFG wdroży bail-in„.

Zobacz również poprzedni wpis na naszym blogu: STCF definicja

Doradztwo Kancelarii w jednym z pierwszych „równoległych” PPU

  

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria doradzała RUCH S.A. w restrukturyzacji w przygotowaniu wniosku o otwarcie drugiego przyspieszonego postępowania układowego, z układem częściowym, który zaowocował niedawno otwartym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych kolejnym PPU dla RUCH.

Nadzorcą Sądowym została spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Równoległe przyspieszone postępowanie układowe – nowość w polskich sądach.

Według najlepszej wiedzy Kancelarii, jest to jedno z pierwszych postępowań, w którym w krótkim czasie w stosunku do tego samego dłużnika, otwarto dwa „równoległepostępowania restrukturyzacyjne z układami częściowymi obejmującymi dwie grupy wierzycieli.

STCF: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest STCF?

Przy ocenie czy to planu restrukturyzacyjnego, czy perspektyw nawet krótkofalowej poprawy efektywności finansowej i możliwości zaspokojenia wierzycieli, często używa się anglojęzycznego skrótu STCF, co oznacza: short-term cash flow, czyli krótkoterminowa prognoza płynności.

Jest to narzędzie pozwalające na ocenę sytuacji finansowej podmiotu w restrukturyzacji, choć jego zastosowanie jest znacznie szersze. (Czytaj także: Cram down: definicja).

Przykładowe użycie tego słowa:

Przykładowe użycie tego sformułowania to chociażby pytanie CEO do CFO: „Jak tam perspektywy krótkofalowej spłaty zadłużenia? Czy robiliśmy STCF, bo banki pytają?”.