Rola syndyka w upadłości konsumenta

  

Mec. Karol Tatara – Doradca restrukturyzacyjny i Syndyk – przedstawia zadania i rolę syndyka w postępowaniu upadłościowym dotyczącym konsumentów.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałem wideo, dostępnym na portalu YouTube:


MK

Syndyk, nagranie z udziałem Mec. Karola Tatary w ramach Projektu Szansa 2.0

  

Uprzejmie informujemy, że Mec. Karol Tatara udzielił prezentacji wideo przybliżającej problematykę dotyczącą syndyka, jego roli w postępowaniu upadłościowym konsumenckim oraz zakresu działania. Prezentacja została wygłoszona w ramach Projektu Instytutu Allerhanda „Szansa 2.0”.

Z wideo można zapoznać się na portalu YouTube.

Klauzula rozsądku – koło ratunkowe dla byłych przedsiębiorców

  

Jedną z przesłanek uniemożliwiających ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sytuacja, w której w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku dłużnik, mając taki obowiązek, nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kontekst wprowadzenia klauzuli rozsądku

Takiej przesłanki negatywnej nie było w momencie wprowadzania do polskiego porządku prawnego instytucji upadłości konsumenckiej. Trudno było także przewidzieć, że taki wymóg zostanie postawiony. Może on, przy restrykcyjnej interpretacji, oznaczać dla wielu byłych przedsiębiorców zamknięcie drogi do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.Tymczasem, wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tzw. start-upów nigdy nie składało wniosku o ogłoszenie upadłości, ponieważ ich głównym kapitałem była praca osób zaangażowanych lub własność intelektualna.

Klauzula rozsądku a możliwość ogłoszenia upadłości

Na szczęście ustawodawca zawarł klauzulę rozsądku, zgodnie z którą pomimo zaistnienia negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości, Sąd upadłościowy może ogłosić upadłość, jeżeli jest to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Zadaniem Sądu jest rozważenie każdej sytuacji indywidualnie – umożliwia to klauzula rozsądku. Ustawowa definicja określa tym mianem „względy słuszności” lub „względy humanitarne”, które odnoszą się do aksjologicznych wartości etycznych i moralnych. Zastosowanie klauzuli zależy w głównej mierze od interpretacji sądu w danej sprawie.

MK/GZ

Umorzenie postępowania bez spłaty wierzycieli

  

Podstawową zasadą każdego postępowania upadłościowego, także przeprowadzenia upadłości konsumenckiej, jest zapewnienie możliwości zaspokojenia wierzycieli w najdalej możliwym zakresie.

Jednak uregulowania dotyczące upadłości konsumenckiej tworzą istotny wyłom w tej zasadzie.

Sąd powinien umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Należy jednak mieć na uwadze, że każdy wyjątek od obowiązujących zasad powinien być interpretowany w sposób ścisły. To na dłużniku spoczywa ciężar udowodnienia, że jego osobista sytuacja nie pozwala na spłatę wierzycieli oraz jest to oczywiste dla obiektywnego obserwatora.

GZ