Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy

#NieUpadajPochopnie – upadłość i restrukturyzacja a koronawirus

Czy pandemia #COVID19 powinna skłonić przedsiębiorcę/członka zarządu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?
Z takim działaniem warto poczekać – przyjęcie takiej opcji nie może być pochopne i trzeba ją dobrze przemyśleć.
Czy jednak powinniśmy spodziewać się surowej odpowiedzialności? Ryzyko istnieje zawsze, jednak w naszej ocenie obecna sytuacja jest wyjątkowa, a wdrożenie sądowej upadłości/restrukturyzacji może być nieefektywne nie tylko z punktu widzenia pojedynczego biznesu, ale całej gospodarki.

W przygotowanym przez Zespół materiale prezentujemy uwagi dotyczące nie tylko przepisów, ale także przykłady możliwych rozwiązań, adekwatnych do sytuacji związanych z pogorszeniem płynności i stanu finansów przedsiębiorców oraz spółek.

Oferta Kancelarii w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego obejmuje:

  • obsługę dłużnika ubiegającego się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości; w tym również upadłość konsumencką, w szczególności byłych przedsiębiorców lub członków zarządów spółek;
  • obsługę upadłego w postępowaniu upadłościowym, w szczególności w postępowaniu z możliwością zawarcia układu: przygotowanie propozycji układowych waz z propozycjami ich finansowania, obejmujących również konwersję wierzytelności na udziały lub akcje, obsługę procesu zawierania układu na Zgromadzeniu Wierzycieli, zatwierdzenia układu przed Sądem upadłościowym,
  • obsługę wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, jak obsługę wierzyciela po ogłoszeniu upadłości w postaci: zgłoszenia wierzytelności, składania wniosków o wyłączenie z masy, reprezentowania wierzyciela w Radzie Wierzycieli.
  • obsługę innych podmiotów zainteresowanych uczestniczących w postępowaniu upadłościowym, tj. syndyków, nadzorców sądowych, inwestorów,
  • restrukturyzację zadłużenia, w postaci zawarcia układu z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, negocjacje i zawieranie układów/ugód pozasądowych, układów ratalnych z ZUS, US, innymi wierzycielami publicznoprawnymi.

Oferta Kancelarii obejmuje również:

  • reprezentację w postępowaniach sądowych w zakresie odpowiedzialności członków zarządów za zobowiązania spółek (z art. 299 Kodeksu spółek handlowych),
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych lub sądowoadministracyjnych w zakresie odpowiedzialności członków zarządów za zaległości podatkowe (art. 116 Ordynacji podatkowej),
  • reprezentację w postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 Prawa upadłościowego),
  • reprezentację w postępowaniach karnych z tytułu nie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie (art. 586 Kodeksu spółek handlowych).

W zakresie świadczonej pomocy prawnej Kancelaria współpracuje z wyspecjalizowanymi doradcami, takimi jak: doradcy podatkowi, biegli rewidenci, biegli sądowi, rzeczoznawcy majątkowi, rzecznicy patentowi.