Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne

To nowy instrument restrukturyzacji przedsiębiorstwa – możliwy w Polsce od 24 czerwca 2020 roku.

Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne (UPR) to ulepszone postępowanie o zatwierdzenie układu (tzw. PZU), które wprowadziła tzw. Tarcza 4.0 z dniem 23 czerwca 2020 roku.

Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne powstało z myślą o ułatwieniu i przyspieszeniu postępowania restrukturyzacyjnego w okresie epidemii COVID-19 i spowolnienia gospodarczego.

Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to obecnie najszybsze i najsprawniejsze narzędzie restrukturyzacji.


Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu Raportu po roku funkcjonowania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu Aktualizację Raportu za III kwartał 2020 r. dot. nowego instrumentu prawnego służącego restrukturyzacji – uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzonego tzw. Tarczą 4.0.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu Aktualizację Raportu za I kwartał 2021 r. dot. nowego instrumentu prawnego służącego restrukturyzacji – uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzonego tzw. Tarczą 4.0.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu Aktualizację Raportu za III kwartał 2020 r. dot. nowego instrumentu prawnego służącego restrukturyzacji – uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzonego tzw. Tarczą 4.0.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu Aktualizację Raportu za III i IV kwartał 2020 r. dot. nowego instrumentu prawnego służącego restrukturyzacji – uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzonego tzw. Tarczą 4.0.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu Aktualizację Raportu za III kwartał 2020 r. dot. nowego instrumentu prawnego służącego restrukturyzacji – uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzonego tzw. Tarczą 4.0.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu Raport za III kwartał 2020 r. dot. nowego instrumentu prawnego służącego restrukturyzacji – uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzonego tzw. Tarczą 4.0.

Serdecznie zapraszamy do lektury!Jakie są zalety Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego?

 1. KRÓTKI CZAS TRWANIA – TYLKO 4 MIESIĄCE
 2. OCHRONA PRZED EGZEKUCJĄ
 3. OCHRONA PRZED WYPOWIADANIEM KLUCZOWYCH UMÓW
 4. ZDALNE ZGROMADZENIE WIERZYCIELI

Jak przebiega Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne?

 1. PODPISANIE UMOWY z DORADCĄ RESTRUKTURYZACYJNYM

 2. PRZYGOTOWANIE PROPOZYCJI UKŁADOWYCH

 3. OPUBLIKOWANIE OBWIESZCZENIA w MSiG
  [to oznacza początek okresu ochronnego]
 4. ZGROMADZENIE WIERZYCIELI

 5. PRZEKAZANIE WNIOSKU DO SĄDU

 6. ZATWIERDZENIE UKŁADU PRZEZ SĄD


Q&A – objaśnienia

Czy musi być zawarta umowa z doradcą restrukturyzacyjnym w Uproszczonym Postępowaniu Restrukturyzacyjnym?

Tak. Umowa z doradcą restrukturyzacyjnym to element konieczny rozpoczęcia postępowania w ramach Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego.

Postępowanie jest prowadzone przez doradcę restrukturyzacyjnego.

Co należy zrobić przed obwieszczeniem w MSiG w ramach UPR?

Dłużnik musi przygotować propozycje układowe oraz spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych i przekazać nadzorcy układu (doradcy restrukturyzacyjnemu).

Dzień dokonania obwieszczenia jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu w ramach UPR.

Dzień układowy nie może przypadać wcześniej, niż 7 dni przed złożeniem wniosku o dokonanie obwieszczenia i nie później, niż 7 dni po dniu jego złożenia.

Czym skutkuje obwieszczenie w MSiG w ramach UPR?

Z dniem dokonania obwieszczenia do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu (maksimum 4 miesiące):

 1. postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz dotyczące wierzytelności, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania ulega zawieszeniu z mocy prawa;
 2. wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności jest niedopuszczalne;
 3. przedsiębiorca zyskuje możliwość otrzymania ochrony przed wypowiadaniem kluczowych umów takich jak: umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, umowy kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw, jeżeli zgodzi się na to nadzorca.

Zdalne zgromadzenie wierzycieli – na czym polega?

W ramach UPR możliwe jest także skorzystanie ze zdalnego Zgromadzenia Wierzycieli. Charakteryzuje się ono tym, że:

 1. głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji;
 2. głosowanie z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji obejmuje w szczególności transmisję zgromadzenia wierzycieli w czasie rzeczywistym, w ramach której wierzyciele mogą wypowiadać się w toku zgromadzenia wierzycieli, przebywając w miejscu innym niż miejsce zgromadzenia wierzycieli;
 3. udział wierzycieli w zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji wierzycieli i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Ważne kwestie dotyczące Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego

 1. Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne będzie możliwe do przeprowadzenia tylko do końca czerwca 2021 roku.
 2. Obwieszczenia o rozpoczęciu UPR każdy z uprawnionych może dokonać tylko raz.
 3. Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

Kancelaria Tatara i Współpracownicy specjalizuje się w Postępowaniu o Zatwierdzenie Układu (tzw. PZU).

UPR to nowe postępowanie oparte o Postępowanie o Zatwierdzenie Układu.

Prawnicy Kancelarii brali udział w pracach legislacyjnych nad projektem UPR w ramach działalności Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych i Sekcji INSO Instytutu Allerhanda.

Osoby zainteresowane realizacją w ramach UPR zapraszamy do kontaktu: kancelaria@tatara.com.pl


Tekst ustawy o Uproszczonym Postępowaniu Restrukturyzacyjnym

DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 1086

Pobierz wyciąg z ustawy o UPR Uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Pobierz cały tekst ustawy o UPR Uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

USTAWA

z dnia 19 czerwca 2020 r.

o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
(…)


Rozdział 6


Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne


Art. 15. 1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. podmiot, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814), który zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę, o której mowa w art. 210 tej ustawy, może obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z poniższych przepisów.

2. Obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, każdy z uprawnionych może dokonać tylko jednokrotnie.

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, oświadczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, imię i nazwisko nadzorcy układu albo nazwę spółki handlowej będącej nadzorcą układu oraz odpowiednio numer licencji nadzorcy układu albo numer spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wskazanie dnia układowego.

4. O dokonaniu obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, nadzorca układu zawiadamia sąd właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu, o którym mowa w art. 219 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, w terminie 3 dni od jego dokonania.

5. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane po przygotowaniu przez dłużnika propozycji układowych oraz spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i przekazaniu ich nadzorcy układu.


Art. 16. 1. Dzień dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

2. Dzień układowy nie może przypadać wcześniej niż 7 dni przed złożeniem wniosku o dokonanie obwieszczenia i nie później niż 7 dni po dniu jego złożenia.

3. Z dniem dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu:

1) postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz dotyczące wierzytelności, o której mowa w art. 17, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu z mocy prawa;

2) wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności, o której mowa w art. 17, jest niedopuszczalne;

3) przepisy art. 252, art. 253 oraz art. 256 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne stosuje się odpowiednio; zezwolenia, o których mowa w art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, wydaje nadzorca układu.


Art. 17. 1. Jeżeli propozycje układowe przewidują pełne zaspokojenie wierzytelności, o której mowa w art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, w terminie określonym w układzie, wraz z należnościami ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia zabezpieczenia, nawet jeżeli umowa ta została skutecznie rozwiązana lub wygasła, albo jej zaspokojenie w stopniu nie niższym od tego, jakiego można się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia – do objęcia tej wierzytelności układem nie jest konieczna zgoda wierzyciela.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczonych w sposób określony w art. 249 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.


Art. 18. 1. Na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu sąd uchyla skutki dokonania obwieszczenia, o których mowa w art. 16 ust. 3, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli. Przed wydaniem postanowienia sąd może wysłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Uchylenie skutków dokonania obwieszczenia powoduje także uchylenie ograniczenia dłużnika w sprawowaniu zarządu, o którym mowa w art. 22 ust. 1.

2. Nadzorca układu obwieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o uchyleniu skutków dokonania obwieszczenia, o których mowa w art. 16 ust. 3.


Art. 19. 1. Niezależnie od zbierania głosów, o którym mowa w art. 212 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, nadzorca układu może wyznaczyć termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy nadzorca układu.

2. W razie objęcia układem wierzytelności, o których mowa w art. 17, wierzycieli, o których mowa w art. 17, należy traktować jako odrębną kategorię interesów.

3. Jeżeli istnieją możliwości techniczne, głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Głosowanie z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji obejmuje w szczególności transmisję zgromadzenia wierzycieli w czasie rzeczywistym, w ramach której wierzyciele mogą wypowiadać się w toku zgromadzenia wierzycieli, przebywając w miejscu innym niż miejsce zgromadzenia wierzycieli. Udział wierzycieli w zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji wierzycieli i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

4. Protokół ze zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonego z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji zawiera zapis posiedzenia na elektronicznym nośniku danych.

5. Do zgromadzenia wierzycieli wyznaczonego przez nadzorcę układu stosuje się odpowiednio przepisy o zgromadzeniu wierzycieli zawarte w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz w art. 264 tej ustawy.

6. Przyjęcie układu określonego niniejszymi przepisami ustala się w oparciu o art. 119 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Przyjęcie układu stwierdza nadzorca układu.


Art. 20. 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

2. Na wniosek dłużnika, wierzyciela albo innej osoby mającej w tym interes prawny, sąd wydaje postanowienie stwierdzające umorzenie postępowania z mocy prawa.


Art. 21. 1. W przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców wynagrodzenie nadzorcy układu nie może być wyższe niż 15% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu, a ponadto:

1) w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu przekracza 100 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 100 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 3% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli;

2) w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu przekracza 500 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 500 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 1% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli.

2. W przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu lub umorzenia postępowania, wynagrodzenie nadzorcy układu przewidziane w umowie nie może przekroczyć dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Przepis art. 49 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne stosuje się.


Art. 22. 1. Przepisu art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne nie stosuje się. Od dnia dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności, w terminie trzydziestu dni od dnia jej dokonania. Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna.

2. Jeżeli nadzorca układu udzielił zgody na:

1) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki lub

2) obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem, lub

3) przeniesienie własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności nieobjętej układem, lub

4) obciążenie składników masy układowej innymi prawami – czynności te nie mogą być uznane za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości lub względem masy sanacyjnej, jeżeli informacja o nich została zawarta we wniosku o zatwierdzenie układu, a wniosek ten został prawomocnie zatwierdzony przez sąd.

3. Nadzorca układu udziela zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2, jeżeli jest to niezbędne do zachowania zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu lub zawarcia i wykonania układu oraz zostało zagwarantowane, że środki zostaną przekazane dłużnikowi i wykorzystane dla umożliwienia realizacji planu restrukturyzacji, a ustanowione zabezpieczenie jest adekwatne do udzielonego kredytu lub pożyczki.


Art. 23. Dłużnik w terminie do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu lub w ciągu 7 dni od umorzenia postępowania o zatwierdzenie układu, jeżeli umorzenie następuje po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu, może złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, o którym mowa w art. 328 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, albo uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 334 tej ustawy.


Art. 24. W przypadku dokonania przez dłużnika obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, w złej wierze, wierzycielowi, a także osobie trzeciej przysługuje roszczenie o naprawienie szkody.


Art. 25. 1. Odpowiedzialność za:

1) szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie określonym w art. 21 ust. 1 lub 2a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.[6])),

2) zobowiązania spółki, o których mowa w art. 299 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.[7])),

3) zaległości podatkowe, o których mowa w art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.[8]))

– jest wyłączona także wówczas gdy osoby ponoszące odpowiedzialność z tytułów wskazanych w pkt 1–3, wykażą, że w terminie określonym w art. 21 ust. 1 lub 2a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe dokonano obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, oraz, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu albo w jego następstwie do otwarcia postępowania sanacyjnego lub do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 23 lub, że w terminie 7 dni od umorzenia postępowania o zatwierdzenie układu na podstawie art. 20 złożono wniosek o ogłoszenie upadłości albo wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, który doprowadził do otwarcia takiego postępowania.

2. Przez dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i przez zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego, o których mowa w art. 131a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, rozumie się także, odpowiednio, dzień dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, oraz dzień umorzenia postępowania, o którym mowa w art. 20.

(…)