Claw-back: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

Claw-back: definicja

Claw-back – w terminologii finansowej, ale również w kontekście upadłościowym, nierzadko mówi się o claw-back określonych środków finansowych – co oznacza, że pomimo ich wpłaty, muszą być zwrócone podmiotowi udzielającemu finansowania.

 

Przykładowe użycie tego słowa:

  • Zwrot ten może być użyty np. w zdaniu: „jak chcesz odpowiedzieć na wezwanie Banku dot. claw-back?”.

Etapy postępowania upadłościowego

  

Postępowanie upadłościowe jest elementem większej całości – polskiej procedury cywilnej, regulowanej licznymi aktami prawnymi, a w tym zwłaszcza Kodeksem postępowania cywilnego, można wyróżnić następujące etapy.

Postępowanie upadłościowe i jego etapy:

  • Pierwszym etapem jest wyznaczenie Sędziego-Komisarza i Syndyka, który przejmuje zarząd majątkiem upadłego dłużnika. W ramach pierwszego etapu postępowania upadłościowego, Sąd ogłaszający upadłość m.in. wzywa wierzycieli do zgłaszania przysługujących im wierzytelności, w określonym terminie.
  • Zgłoszenia wierzytelności są związane z kolejnym etapem, jakim jest sporządzenie przez Syndyka i przedłożenie Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności. Następnie, od ujęcia lub odmowy uwzględnienia wierzytelności przysługuje sprzeciw, który rozpoznaje Sędzia-Komisarz oraz – w przypadku nieuwzględnienia stanowiska przez Sędziego-Komisarza – zażalenie – do Sądu Upadłościowego.
  • Częstą praktyką jest sporządzanie uzupełniających list wierzytelności w ramach postępowania, w miarę wpływu zgłoszeń wierzytelności. Trzeba bowiem podkreślić, że dokonanie zgłoszenia wierzytelności po upływie terminu wyznaczonego w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości nie niweluje skuteczności zgłoszenia, a jedynie może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla wierzyciela, który dokonał spóźnionego zgłoszenia wierzytelności.
  • Równolegle syndyk dokonuje spisu inwentarza oraz podejmuje czynności zmierzające do likwidacji masy upadłości, czyli w praktyce sprzedaży aktywów upadłego, jego majątku.
  • Po sprzedaży, Syndyk sporządza plany podziału – osobne dla wierzycieli zabezpieczonych na sprzedawanych składnikach majątku, a osobno ogólny plan podziału. Plany mogą być zaskarżone zarzutami.
  • Po likwidacji całego majątku upadłego, Syndyk sporządza ostateczny plan podziału, który również może być kwestionowany.

Zakończenie postępowania upadłościowego

Po wykonaniu planów podziału, stwierdza się zakończenie postępowania upadłościowego. Możliwe jest także umorzenie postępowania, w przypadkach np. braku majątku na pokrywanie kosztów postępowania i braku zaliczek od wierzycieli. Dowiedz się również jak wygląda sytuacja obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym.

Kancelaria skutecznie broni interesu wierzyciela

  

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria skutecznie broniła interesów wierzyciela w postępowaniu w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Na zlecenie Klienta, będącego jednym z głównych wierzycieli nierzetelnego dłużnika, który wniósł o otwarcie postępowania sanacyjnego wyłącznie w celu uzyskania ochrony przed wierzycielami, Kancelaria przygotowała strategię działania wraz z właściwą argumentacją prawną, która została wzięta pod uwagę przez ustanowionego w sprawie Tymczasowego Nadzorcę Sądowego oraz Sąd restrukturyzacyjny.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego nierzetelnego dłużnika został oddalony, co umożliwi Klientowi podjęcie dalszych działań windykacyjnych.

Możliwość wyłączenia odpowiedzialności członków zarządu w przypadku wniosku restrukturyzacyjnego

  

Od ponad dwu lat (od 01.01.2016 r.) obowiązuje ustawa prawo restrukturyzacyjne. W odpowiednim zakresie zmieniała ona także Kodeks spółek handlowych („ksh”), w tym art. 299 ksh, dotyczący subsydiarnej odpowiedzialności członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wobec wierzycieli, w przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki.

Choć podobnej regulacji nie ma w ksh dla członków zarządu spółki akcyjnej, to również oni ponoszą taką odpowiedzialność, choć z innej podstawy prawnej, a mianowicie art. 21 ust. 3 ustawy – Prawo upadłościowe.

Nowa możliwość wyłączenia odpowiedzialności członków zarządu

Nową możliwością wyłączenia odpowiedzialności członków zarządu w omawianej sytuacji jest doprowadzenie do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU).

Warto podkreślić, iż ta nowa ścieżka ekskulpacji wymaga nie tylko złożenia wniosku – jak w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości, ale otwarcia (doprowadzenia do otwarcia) postępowania (lub zatwierdzenia układu – w PZU).

Sprawdź także ostatni wpis na naszym blogu: Cash flow definicja