Distressed assets: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

Definicja słowa distressed assets

Kolejnym wyrażeniem żargonowym jest pojęcie „distressed assets„, którym określa się aktywa wystawione na sprzedaż po bardzo okazyjnej cenie, ze względu na konieczność ich szybkiego zbycia, zwane także aktywami zagrożonymi.

Pojęcie to pojawia się np. w kontekście Funduszy Inwestycyjnych lub inwestorów, którzy skupują tego rodzaju aktywa, licząc na zwiększenie ich wartości w przyszłości.

Kancelaria doradzała w jednym z pierwszych postępowań układowych w Polsce

  

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria doradzała w jednym z pierwszych w Polsce postępowań o otwarcie postępowania układowego. Postępowanie to toczyło się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydziale VIII Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych i zakończyło się wydaniem 14.11 br. postanowienia o otwarciu postępowania układowego.

Postępowanie układowe jest jednym z 4 postępowań restrukturyzacyjnych dostępnych od stycznia br. dla przedsiębiorców znajdujących się w kryzysie. Ich celem jest przeprowadzenie restrukturyzacji – głównie poprzez zawarcie układu z wierzycielami, ale także innymi środkami, do których ułatwiony dostęp daje ustawa – Prawo restrukturyzacyjne.

Prawomocnie zatwierdzony układ, w którym Kancelaria doradzała przy formułowaniu propozycji układowych

  

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 07.11.2016 r. Sądu upadłościowy stwierdził prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli Klienta, któremu Kancelaria doradzała w zakresie sformułowania ostatecznych propozycji układowych. Doradztwo Kancelarii koncentrowało się na sformułowaniu propozycji układowych, pod kątem ich zgodności z krajowym i europejskim prawem dotyczącym pomocy publicznej.

Warto zaznaczyć, że w wypadku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, gdy restrukturyzacji na mocy układu podlegać mają także wierzytelności publicznoprawne, wymogiem koniecznym dla ich zatwierdzenia przez Sąd jest zgodność z przepisami prawa dotyczącymi pomocy publicznej bądź też wykazanie w sposób określony właściwymi unijnymi i krajowymi regulacjami, tj. przez przeprowadzenie testu prywatnego wierzyciela lub testu prywatnego inwestora, że układ nie będzie stanowił niedozwolonej pomocy publicznej.

W zakresie oceny przesłanek testu prywatnego wierzyciela Kancelaria i Klient współpracowały z kancelarią ekspercką Marcina Kubiczka (http://kubiczekm.com/).

Mec. Karol Tatara prelegentem na Kongresie INSO 2016

  

Uprzejmie informujemy, że Mec. Karol Tatara uczestniczył w VIII Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego INSO 2016 oraz wygłosił referat pt. Dlaczego warto sięgać po pre-pack?

Kongres odbył się w dniach 03-04.11.2016 r. w Warszawie, a jego organizatorem był Instytut Allerhanda.

Wpływ zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym na bieg terminu przedawnienia roszczeń

  

W wyroku z dnia 29.09.2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie rozstrzygnął kwestię wpływu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu (według przepisów obowiązujących do dnia 31.12.2015 r.) na bieg przedawnienia roszczeń wierzycieli objętych układem. Pogląd przyjęty w tym wyroku ma także znaczenie dla wierzycieli, którzy nie zostali umieszczeni na liście wierzytelności, a którzy są związani postanowieniami zawartego układu z uwagi na treść art. 290 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (w brzmieniu do dnia 31.12.2015 r.; dalej: „puin”).

Zgodnie z tym przepisem Układ wiąże wszystkich wierzycieli, których wierzytelności według ustawy objęte są układem, choćby nie zostały umieszczone na liście.

Sąd przyjął, iż poprzez określenie nowych terminów płatności układ ponownie wyznacza początek biegu przedawnienia roszczeń wierzycieli objętych układem. Wynika to z faktu, iż układ zawarty w postępowaniu upadłościowym (co obecnie dotyczy również postępowań restrukturyzacyjnych) powoduje zmianę treści istniejącego zobowiązania, w szczególności poprzez odroczenie płatności i rozłożenie na raty. Układ modyfikuje tym samym terminy wymagalności zobowiązań, a to z kolei przekłada się na zmianę sposobu liczenia biegu przedawnia. W konsekwencji jeśli do dnia zawarcia układu roszczenie nie uległo przedawnieniu, to termin przedawnienia rozpoczyna bieg ponownie dla każdej z kolejnych rat układowych od dnia jej wymagalności. Roszczenie nie przedawni się zatem w pierwotnych terminach.

Istotne jest jednak przede wszystkim to, iż Sąd Okręgowy uznał, że powyższa zasada dotyczy również tych wierzycieli, którzy nie uczestniczyli w postępowaniu lecz zostali objęci układem z mocy prawa na podstawie przytoczonego wyżej przepisu (w stanie faktycznym, którego dotyczył wyrok, wierzyciel dokonał spóźnionego zgłoszenia wierzytelności – już po zawarciu układu, wobec czego nie został umieszczony na liście wierzytelności). Sąd przychylił się w ten sposób do stanowiska powoda reprezentowanego przez Kancelarię i zmienił wyrok Sądu pierwszej instancji oddalający powództwo (z uwagi na przedawnienie roszczenia), uwzględniając w całości żądanie pozwu.

Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Krakowie, ma znaczenie w dwóch aspektach:

Po pierwsze potwierdza, iż wierzyciele objęci układem podlegają wprawdzie ograniczeniom wynikającym z treści układu, polegającym przede wszystkim na redukcji i rozłożeniu na raty ich wierzytelności, niemniej jednak prawo przyznaje im ochronę tak zrestrukturyzowanej wierzytelności poprzez ponowne wyznaczenie początku biegu terminu przedawnienia.

Po drugie stwierdzone zostało, iż ponowne wyznaczenie początku biegu terminu przedawnienia dotyczy również wierzycieli nieujętych na liście wierzytelności, których układ wiąże na podstawie art. 290 puin. Wierzytelności tych wierzycieli podlegają zatem restrukturyzacji na zasadach określonych w układzie niezależnie od tego czy uczestniczyli w postępowaniu. Wiązać się z tym musi jednak również przyznanie im identycznej ochrony polegającej na ponownym wyznaczeniu terminu wymagalności i początku biegu terminu przedawnienia ich roszczeń. A zatem układ powinien wywrzeć taki sam wpływ na bieg przedawnienia wierzytelności, których dotyczy zgodnie z art. 290 puin, jaki wywiera na bieg przedawnienia wierzytelności ujętych na liście wierzytelności. Jest to niezależne od aktywności danego wierzyciela, w szczególności od tego czy zgłosił swoją wierzytelność i czy uczestniczył w postępowaniu. Celem unormowania art. 290 puin jest zapewnienie równego traktowania zarówno wierzycieli wciągniętych na listę wierzytelności, jak i tych, którzy z różnych względów nie brali udziału w postępowaniu.

Ponowne wyznaczenie początku biegu przedawnienia również dla wierzycieli nieobjętych spisem jest konieczną konsekwencją tego, iż wierzyciele ci nie mogą dochodzić swoich roszczeń od upadłego przed upływem terminów wskazanych w układzie. W rezultacie nie mają podstaw aby wnosić powództwo (wniesienie pozwu przerywa bieg przedawnienia zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1) kodeksu cywilnego) przed tym terminem przeciwko upadłemu – ewentualne powództwo byłoby oddalone z uwagi na niewymagalność roszczenia. Gdyby więc wierzyciela takiego nie dotyczyła zmiana terminu przedawnienia, po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu nie posiadałby on realnej możliwości doprowadzenia do przerwania biegu przedawnienia. Miałoby to istotne znaczenia w przypadku układów przewidujących rozłożenie płatności na kilka lat. Wierzyciel, który nie uczestniczył w postępowaniu znalazłby się w skrajnie niekorzystnej sytuacji, w praktyce byłby pozbawiony możliwości uzyskania zaspokojenia, pomimo, że układ formalnie by go obowiązywał.

Orzeczenie zapadło na gruncie stanu prawnego obowiązującego do dnia 31.12.2015 r. Obecnie po uchyleniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego o postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu i wejściu w życie ustawy Prawa restrukturyzacyjne (wprowadzającego nowe zasady restrukturyzacji poprzez zawarcie układu) odpowiednikiem art. 290 puin jest art. 166 Prawa restrukturyzacyjnego wyrażający zasadę związania układem również wierzycieli nieumieszczonych w spisie wierzytelności. Pogląd wyrażony w przywołanym wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie pozostaje zatem aktualny.