Glosa prawników kancelarii w MPB nr 10/2022

  

Prawnicy naszej Kancelarii – mec. Karol Tatara, Tomasz Martiszek oraz Mateusz Kaliński, LL.M. opublikowali w Monitorze Prawa Bankowego glosę (krytyczną) do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17.10.2019 r., sygn. akt III PZ 15/19.

Autorzy stawiają tezę, iż nieprawidłowe jest stanowisko Sądu Najwyższego, jakoby zarząd przymusowy z art. 292a par. 1 KPK istniał obok zwykłego zarządu przedsiębiorstwa a zarządca miałby być nieuprawniony do reprezentowania pracodawcy w sporze ze zwolnionym pracownikiem.

Z glosą można zapoznać się pod linkiem.

Sąd stwierdził wykonanie układu Klienta Kancelarii

  

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził wykonanie układu Klienta Kancelarii.

Wydane w niniejszej sprawie poprzez KRZ postanowienie o stwierdzeniu wykonania układu jest również istotne z tej przyczyny, iż rozstrzyga rodzące się wątpliwości co do sposobu składania po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 06.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (dalej: „UKRZ”) tj. po dniu 01.12.2021 r. wniosków o stwierdzenie wykonania układu w sprawach, w których wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu został złożony według przepisów obowiązujących przed dniem 01.12.2021 r., tj. w formie tradycyjnej (papierowej).

W niniejszej sprawie postępowanie toczyło się jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Układ został zatwierdzony oraz wykonany już po wejściu w życie UKRZ, przy czym zarówno złożenie wniosku o zatwierdzenie układu, jak też wydanie postanowienia o zatwierdzeniu układu nastąpiło poza system KRZ.

Wątpliwość w istocie sprowadza się do definicji słowa „sprawa” w rozumieniu art. 28 oraz 30 UKRZ oraz kolizji argumentów natury językowej oraz celowościowej.

Zgodnie z art. 28 UKRZ: W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wpłynął (…), wniosek restrukturyzacyjny, wniosek o stwierdzenie wykonania, (…) stosuje się przepisy dotychczasowe. Literalna treść przepisu nakazuje zatem traktowanie postępowania z wniosku o stwierdzenie wykonania układu jako odrębnej „sprawy”, co koresponduje z treścią art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego (Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu.).

Z kolei zgodnie z art. 30 UKRZ: Akta spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się w postaci papierowej. Akta te nie podlegają przetworzeniu na akta prowadzone w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Z praktycznego punktu widzenia, w przypadku tzw. uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych, w których po dokonaniu obwieszczenia w MSIG o otwarciu postępowania sąd restrukturyzacyjny nadawał sprawie nową sygnaturę (GRz), kolejne pisma w toku sprawy podlegały złożeniu do akt w postaci tradycyjnej, włącznie z wnioskiem o zatwierdzenie układu (również tym składanym po wejściu w życie UKRZ) oraz sprawozdaniami nadzorcy wykonania układu (składanymi do akt „głównych” do czasu nadania nowej sygnatury dla etapu wykonania układu).

Taki stan rzeczy powoduje wątpliwości oraz niezupełnie spójną legislacyjnie sytuację, w której z jednej strony mamy do czynienia z wnioskiem o stwierdzenie wykonania układu, który UKRZ nakazuje złożyć poprzez KRZ, a drugiej strony sprawozdania nadzorcy wykonania układu (na podstawie których sąd restrukturyzacyjny rozpatruje ww. wniosek), które należałoby złożyć w postaci papierowej, gdyż w UKRZ na próżno szukać podstawy do ich złożenia przez KRZ. Tymczasem zarówno sprawozdania nadzorcy, jak też sam wniosek o stwierdzenie wykonania układu to elementy składające się na postępowanie o wykonanie układu, dla którego to powinny być prowadzono jedne akta – czy to w KRZ czy w postaci papierowej.

W niniejszym kazusie w ocenie sądu restukturyzacyjnego prawidłowym rozwiązaniem było złożenie sprawozdania nadzorcy wykonania układu wraz z wnioskiem o stwierdzenie wykonania układu poprzez KRZ. 

Artykuł Mateusza Kalińskiego w INSOL Europe Yearbook 2022

  

Z przyjemnością informujemy, że w Roczniku 2022 międzynarodowej organizacji skupiającej praktyków i teoretyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego – INSOL Europe ukazał się artykuł naszego prawnika – Mateusza Kalińskiego, LL.M.

W swoim tekście, Mateusz skupił się na problematyce uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w kontekście implementacji Dyrektywy Drugiej Szansy.

We are happy to inform that our lawyer – Mateusz Kaliński contributed to the INSOL Europe Yearbook 2022, covering issues related to simplified restructuring in the light of EU Restructuring Directive implementation in Poland.

Mec. Maciej Knopek kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym

  

Z dumą informujemy, że mec. Maciej Knopek – radca prawny i wspólnik Kancelarii uzyskał tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Tytuł doradcy kwalifikowanego uprawnia do prowadzenia największych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, również z wrażliwych sektorów gospodarki.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Mec. Paweł Kuglarz dołącza do Kancelarii Tatara i Wspólnicy

  

ENG: Paweł Kuglarz joins Tatara & Partners

We are pleased to announce that Paweł Kuglarz – attorney-at-law specializing in international and european Insolvency & restructuring law, as well as real estate and collateral (security) issues (with particular focus on mortgage), joins Tatara & Partners.

Paweł has extensive, over 30 years professional experience, including international law firms partnership and academia involvement.

Recently, Paweł has been appointed INSOL Europe Council Member representing Poland.

You can reach Paweł on LinkedIn, but also at: p.kuglarz@tatara.com.pl

At Tatara & Partners, Paweł will be responsible for International Desk.

PL: Mec. Paweł Kuglarz dołącza do kancelarii Tatara i Wspólnicy sp.k.

Z przyjemnością informujemy, że do naszej kancelarii dołącza mec. Paweł Kuglarz – radca prawny specjalizujący się w międzynarodowych i europejskich aspektach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także w prawie nieruchomości i zabezpieczeń kredytowych (a w tym w szczególności hipoteki).

Mec. Kuglarz posiada bardzo rozległe, ponad 30-sto letnie doświadczenie zawodowe, również jako partner w międzynarodowych kancelariach prawnych, oraz jest zaangażowany w działalność uniwersytecką.

Niedawno mec. Kuglarz został także wybrany Członkiem Rady INSOL Europe reprezentującym Polskę.

Zachęcamy do kontakt przez LinkedIn, lub pod adresem e-mail: p.kuglarz@tatara.com.pl

W naszej kancelarii mec. Kuglarz będzie odpowiedzialny za rozwijającą się praktykę międzynarodową.