Przygotowana likwidacja (pre-pack) – rewolucyjna forma restrukturyzacji

  

Obowiązująca od 01.01.2016 r. nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne, oprócz wprowadzenia czterech nowych postępowań restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców w kryzysie, wprowadziła również istotne zmiany w Prawie upadłościowym.

Jedną z najistotniejszych takich zmian jest wprowadzenie nowego postępowania jakim jest pre-pack, czyli przygotowana likwidacja. Przygotowana likwidacja polega na tym, że wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zostaje złożony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego lub jego znacznej części (np. w formie ZCP).

Wniosek może być też złożony po wpłynięciu samego wniosku o ogłoszenie upadłości, np. jako reakcja na złożenie wniosku o upadłość przez wierzyciela. We wniosku należy wskazać co najmniej proponowanego nabywcę oraz cenę, za którą gotów jest on nabyć składniki majątkowe upadłego.

Do wniosku musi zostać również dołączona wycena tego majątku sporządzona przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. Sąd wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości rozpoznaje wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, czyli przynajmniej osobę nabywcy oraz zaproponowaną cenę sprzedaży. Ze względów praktycznych wskazane jest, aby do wniosku dołączać również projekt umowy, który może zatwierdzić Sąd.

Po uprawomocnieniu się decyzji Sądu, najpóźniej w ciągu 30 dni zawierana jest umowa nabycia przedsiębiorstwa przez nabywcę, którego zatwierdził Sąd.

Pre-pack: przygotowana likwidacja i jego korzyści

Przygotowana likwidacja jest w ocenie Kancelarii bardzo atrakcyjną formą restrukturyzacji, gdyż prowadzi do bardzo szybkiego i bezpiecznego wejścia do upadającej spółki inwestora, który nabywa przedsiębiorstwo upadłego bez obciążeń (tj. ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej).

Prepack jest zatem korzystny dla inwestora, a także dla dłużnika (zachowanie przedsiębiorstwa) i jego wierzycieli, którzy co do zasady zostaną zaspokojeni szybciej i w wyższym stopniu niż w przypadku tradycyjnej upadłości likwidacyjnej.

Kancelaria ma już doświadczenie w sporządzaniu wniosków o przygotowaną likwidację, m.in. z sukcesem doradzała w pierwszym tego rodzaju postępowaniu w Polsce, zakończonym już prawomocnym postanowieniem Sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa i podpisaniem umowy jego sprzedaży z inwestorem.

Ponadto radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Karol Tatara podzielił się swoimi pierwszymi praktycznymi spostrzeżeniami na temat pre-packu na Kongresie Prawa Restrukturyzacyjnego 2016, organizowanym przez Instytut Allerhanda w Warszawie w dniach 16-17.06.2016 r., oraz w artykule „Przygotowana likwidacja (pre-pack) – wstępne uwagi na temat funkcjonowania instytucji”, opublikowanym wspólnie z biegłym Marcinem Kubiczkiem w piśmie „Doradca Restrukturyzacyjny” nr 4 06.2016.

W przypadku Państwa zainteresowania tą procedurą sprzedaży składników majątkowych upadłego, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią oraz do zapoznania się ze szczegółami: Pre-pack – przygotowana likwidacja

Wypowiedź Mec. Karola Tatary dla Dziennika Gazety Prawnej – legitymacja prokuratorów do postępowań zakazowych

  

Z przyjemnością informujemy, że w dzisiejszym (23.06.2016 r.) wydaniu Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł z komentarzem radcy prawnego Karola Tatary na temat legitymacji prokuratorów do wszczynania postępowań o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem Mec. Karola Tatary, należy podchodzić z ostrożnością do kwestii legitymacji prokuratorów i możliwości wszczynania postępowań zakazowych, gdyż to wierzyciele i syndycy są głównymi zainteresowanymi takich postępowań, a nie ma problemów, aby to na przykład prokuratorzy informowali syndyków czy Radę Wierzycieli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu upadłych.

Z artykułem z wypowiedzią Mec. Tatary można zapoznać się poniżej:

160623_DGP_art

Mateusz Kaliński laureatem konkursu Call for Papers KongRes 2016

  

Uprzejmie informujemy, że współpracownik naszej Kancelarii – Mateusz Kaliński, LL.M. – został Laureatem konkursu Call for Papers Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego KongRes 2016 za referat zatytułowany „Rozumienie wzbogacenia masy upadłości w kontekście art.134 ust.2 pu”. Z referatem Mateusza można zapoznać się na blogu Kancelarii: link

Artykuł Mec. Karola Tatary w piśmie Doradca Restrukturyzacyjny

  

Z satysfakcją informujemy, że w najnowszym (nr 4 06.2016) numerze Doradcy Restrukturyzacyjnego – pisma Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych we współpracy z Instytutem Allerhanda ukazał się artykuł Mec. Karola Tatary oraz biegłego sądowego Marcina Kubiczka pt. Przygotowana likwidacja (pre-pack) – wstępne uwagi na temat funkcjonowania instytucji.

W artykule eksperci omawiają instytucję przygotowanej likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych, praktycznych aspektów jej stosowania w praktyce gospodarczej.

Mec. Karol Tatara prelegentem Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego 2016

  

Z przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w Kongresie Prawa Restrukturyzacyjnego KongRes 2016 organizowanym przez Instytut Allerhanda w dniach 16-17.06.2016 r. w Warszawie oraz wygłosił referat na temat: Pre-packi, czyli szybciej sprzedać się nie da. Referat Mec. Tatary spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników KongResu oraz sprowokował burzliwą, merytoryczną dyskusję na temat przedstawionych zagadnień.

Kancelaria w zestawieniu Butikomania 2016

  

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria została wyróżniona w zestawieniu butikowych kancelarii prawnych „Butikomania 2016”, przygotowanym przez portal Rynek Prawniczy, w kategorii Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Pełne zestawienie można znaleźć pod adresem: link

Kancelaria doradzała w pierwszym pre-packu

  

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria doradzała w pierwszym w Polsce postępowaniu upadłościowym z wykorzystaniem nowego instrumentu prawnego jakim jest przygotowana likwidacja (pre-pack).

Przygotowana likwidacja polega na zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego jednocześnie z ogłoszeniem upadłości. Pozwala to na zachowanie przedsiębiorstwa upadłego i jego szybką sprzedaż, zanim znacznie straci na wartości.

Ogłoszenie upadłości wraz z zatwierdzeniem warunków sprzedaży przedsiębiorstwa nastąpiło postanowieniem z dnia 27.04.2016 r., które jest już prawomocne.

Wedle najlepszej wiedzy Kancelarii, jest to pierwsze tego rodzaju postanowienie w Polsce.

Przygotowana likwidacja (pre-pack) została wprowadzona ustawą – Prawo restrukturyzacyjne i jest znakomitym instrumentem restrukturyzacji zarówno dla uczestników postępowania, jak i inwestorów.

Mec. Karol Tatara prelegentem szkolenia w OIDR Kraków

  

Z przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara był prelegentem szkolenia organizowanego przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie w dniu 03.06.2016 r.

Mec. Tatara uczestniczył w panelu „Prawo restrukturyzacyjne”, w którym poruszył tematykę nowych możliwości stworzonych przez nowelizację prawa upadłościowego dokonaną ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, a w tym trybu przygotowanej likwidacji (pre-pack), oraz wypowiedział się na temat pierwszych miesięcy funkcjonowania nowego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przyspieszonego postępowania układowego.

Szkolenie miało miejsce w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Zawarcie umowy dodatkowego ubezpieczenia OC Kancelarii

  

Kancelaria informuje, że zawarła dodatkową umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, która znacznie zwiększyła sumę gwarancyjną ubezpieczenia, którym Kancelaria była dotychczas objęta.

Dodatkowym ubezpieczeniem objęci zostali wszyscy prawnicy Kancelarii posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

Umowa ta została zawarta w celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa i komfortu prawnego naszym Klientom.