Letter of comfort: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Letter of comfort: definicja Letter of comfort – zwany czasem również letter of intent – to w dość dosłownym tłumaczeniu list intencyjny. Jest to rodzaj „słabego” zobowiązania, czyli generalnie potwierdzenie woli zawarcia umowy, lub tylko woli jej negocjacji w dobrej wierze. Listy intencyjne są wykorzystywane także w praktyce upadłościowo-restrukturyzacyjnej – np. przy chęci nabycia od […]

CoCos: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest Contingent Convertibles? Kolejny skrót, który chcemy przybliżyć w ramach Słowniczka Żargonu Restrukturyzacyjnego to CoCo lub CoCos – czyli Contingent Convertibles, z reguły odnoszone do obligacji (bonds). Wyrażenie to oznacza obligacje podlegające automatycznej konwersji na kapitał, po spełnieniu określonych warunków. (Czytaj także: Collateral: definicja) Przykładowe użycie pojęcia CoCos: Przykładowe użycie to: „Kończy nam […]

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – dlaczego warto o nim wiedzieć?

  

Obecnie większość przedsiębiorców zmuszonych jest do przeprowadzenia różnego stopnia restrukturyzacji operacyjnej. Musi podejmować wiele trudnych decyzji biznesowych, m.in. dotyczących renegocjacji oraz wypowiadania umów z klientami lub z dostawcami, zmniejszenia wynagrodzeń, redukcji zatrudnienia czy proszenia o rozłożenie płatności na raty lub innych środków mogących poprawić płynność finansową. Jednak gdy takie działania będą niewystarczające, to może okazać […]

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny – czym się zajmuje i jak można uzyskać ten tytuł?

  

W 2019 r. weszły w życie przepisy, które ustanowiły m.in. nadzór Ministra Sprawiedliwości nad doradcami restrukturyzacyjnymi oraz wprowadziły osobną kategorię doradców tj. kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Obecnie w Polsce na 1446 doradców restrukturyzacyjnych, zaledwie 35 może poszczycić się przynależnością do tego grona i używać tytułu kwalifikowanego doradcy. Czym zajmuje się kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny? Zgodnie ze zmienionymi […]

Hardship clauses: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest hardship clasues? Zwrot hardship clasues oznacza dosłownie klauzule trudności lub uciążliwości. Oznacza on postanowienia umowy, które zastrzegają, że wobec pojawienia się trudnych do przewidzenia trudności w realizacji umowy, jej strony mogą żądać jej renegocjacji w dobrej wierze. Zwrot ten ma tradycje anglosaskie. Przykładowe użycie pojęcia: W kontekście restrukturyzacyjnym możliwe jest jej użycie […]

Jak radzić sobie w sytuacji pogorszenia stanu finansów firmy w okresie pandemii? – Poradnik cz. 2

  

Obecnie mamy do czynienia z ciężkim okresem pandemii COVID-19. Wielu przedsiębiorców już ucierpiało przez epidemię. Działanie koronawirusa rozprzestrzeniło się na skalę światową. Warto jednak zastanowić się, jakie podjąć kroki, aby zminimalizować straty. Poniżej przedstawię możliwości jakie mogą podjąć przedsiębiorcy i spółki. Możliwość wsparcia i rozwiązania dla firm w okresie pandemii Najważniejszym pytaniem dla wszystkich przedsiębiorców […]

Przepisy prawne adekwatne do obecnie ciężkiej sytuacji przedsiębiorców oraz spółek – Poradnik cz. 1

  

,,Zostań w domu” – z pewnością wszyscy znamy to hasło. Niniejszy poradnik jest przeznaczony dla osób, które martwią się o swoją przyszłość i przyszłość swoich biznesów – czyli dla przedsiębiorców. W takich sytuacjach warto kontaktować się ze swoimi prawnikami lub doradcami zewnętrznymi, którzy zajmują się prawem upadłościowym oraz prawem restrukturyzacyjnym. Nie należy popadać w panikę, […]

Shortfall: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest Shortfall? Sformułowanie shortfall w języku biznesu – ale i polityki – oznacza także dziurę (np. budżetową), lub – bardziej generalnie – brak, niedobór. W tematyce restrukturyzacyjnej może to być użyte np. w kontekście braku środków na spłatę wierzycieli. (Czytaj także: DCF: definicja). Przykładowe użycie pojęcia Shortfall Przykładowe zastosowanie to np. pytanie postawione […]

DCF: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest DCF? Żargonowym skrótem często używanym nie tylko w tematach restrukturyzacyjnych, ale również w finansach i wycenach jest DCF. Skrót ten oznacza discounted cash flow, czyli metodę wyceny zdyskontowanych przepływów finansowych. Samo pojęcie cash flow już definiowaliśmy na blogu. Przykładowe użycie pojęcia Przykładowe użycie to np. pytanie: „Ok, mamy wycenę metodą zdyskontowanych zysków, […]

Fulcrum claim: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest Fulcrum claim? Kolejny zwrot mający znaczenie głównie w przypadku restrukturyzacji, to fulcrum claim. Wyrażenie to dosłownie oznacza z angielskiego wierzytelność podpierającą, gdyż samo „fulcrum” to punkt podparcia, lub środek podparcia. W praktyce odnosi się to do wierzytelności, która decyduje o przyjęciu lub nie układu – i stąd popularność tego zwrotu właśnie w […]

Free float: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Wiele z restrukturyzowanych podmiotów to spółki akcyjne, a zdarzają się także – wydaje się, że coraz częściej – spółki publiczne. Co to jest Free float? Dla nich może być użyteczne w rozmowach i w żargonie restrukturyzacyjnym sformułowanie free float, czyli akcje w wolnym obrocie. (Czytaj także: DStI: definicja). Przykładowe użycie pojęcia: Przykładowe użycie to chociażby […]

Metodyka odpowiedniości KNF a prawo upadłościowe

  

Treść metodyki odpowiedniości Komisji Nadzoru Finansowego: Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała Metodykę oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Metodyka dotyczy również obszarów zainteresowania naszej Kancelarii, gdyż co do zasady niekorzystnie ocenia ona wystąpienie niewypłacalności w obszarze zainteresowanego np. członka zarządu Banku, czy też zaangażowania operacyjnego w podmiot, który doświadczył niewypłacalności. Ocena Kancelarii: […]

Kilka słów wstępnych o przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku

  

Przymusowa restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku W mediach bardzo dużo uwagi poświęcono ostatnio wszczęciu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny pierwszej w Polsce przymusowej restrukturyzacji. Przymusowa restrukturyzacja jest czasem mylona z upadłością oraz z restrukturyzacją prowadzoną w ramach jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych uregulowanych w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne. Rzeczywiście, w początku obowiązywania Prawa restrukturyzacyjnego, restrukturyzacja […]

DStI: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest DStI? Skrót DStI oznacza Debt Service to Income, co może być przetłumaczone jako odsetek dochodu przeznaczanego na obsługę zadłużenia. W sytuacjach przed-upadłościowych lub restrukturyzacyjnych może on być znaczny, co wpływa na ocenę kondycji finansowej podmiotu. (Czytaj także: FPA: definicja). Przykładowe użycie pojęcia DStI Przykładowe użycie to chociażby uwaga: „Musimy pilnować wskaźnika DStI […]

FPA: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest FPA? Ostatnio dość popularnym zwrotem żargonowym jest Fit & Proper Assessement – czyli FPA. Oznacza on ocenę np. odpowiedniości określonej osoby na dane stanowisko. Niedawno wyrażenie to – jak również skrót – stało się popularne dzięki planom Komisji Nadzoru Finansowego do opublikowania dokumentu o nazwie „Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych”. […]

BEPS – definicja: Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest BEPS? BEPS to popularny skrót od base erosion and profit shifting, czyli erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków. Działania takie bywają określone jako optymalizacja podatkowa, której starają się przeciwdziałań poszczególne państwa. (Czytaj także: NPL: definicja). Przykładowe użycie pojęcia BEPS Przykładowe użycie to np. stwierdzenie dyrektora: „Musimy bronić się przed wykazaniem, że korzystamy […]

LtV: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest LtV? Skrót „LtV” lub wskaźnik LtV oznacza loan to value, i dotyczy stosunku ekspozycji kredytowej banku do wartości nieruchomości, w przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Wskaźnik ten występuje np. w najnowszej Rekomendacji S wydanej w grudniu 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. (Czytaj także: Incremental facility: definicja). Przykładowe użycie pojęcia LtV Wyrażenie to […]

Incremental facility: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest Incremental facility? W umowach kredytowych czasami można znaleźć mechanizm uruchomienia dodatkowego finansowania, zwany z angielska: incremental facility, czyli dość dosłownie tłumacząc: instrument przyrostowy. W kontekście restrukturyzacyjnym to wyrażenie może być wykorzystane np. jako element negocjacji z instytucjami finansowymi, które być może będą chętniej godziły się na finansowanie podmiotów w restrukturyzacji, oczywiście przy […]

Follow-up: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest Follow-up? Popularne zwłaszcza przy organizacji pracy wyrażenie follow-up oznacza dosłownie pewnego rodzaju kontynuację, nawiązanie do czegoś, pociągnięcie wątku. W żargonie określa się tak np. maila po spotkaniu z Klientem, w którym krótko podsumowuje się ustalenia, oraz pozostaje w kontakcie. (Czytaj także: Cashpooling: definicja). Przykładowe użycie pojęcia Follow-up: Przykładowe użycie to np. pytanie […]

Cashpooling: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest Cashpooling? Cashpooling, to nie tylko żargonowe wyrażenie często opisujące sytuacje rozwiązań finansowych dla grup kapitałowych, ale również nazwa instrumentu finansowego oferowanego przez Banki lub inne instytucje finansowe. Na czym polega? Cashpooling polega bowiem na prowadzeniu rachunku bankowego dla jednego podmiotu (pool leadera) z opcją bilansowania jego sald przez inne podmioty, ale z […]