Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie oznacza umorzenia długu

on
Umorzenie postępowania egzekucyjnego jako bezskutecznego nie jest tożsame z umorzeniem samego zobowiązania.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Komornik po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu długu u komornika zwraca tytuł wykonawczy wierzycielowi, czyniąc na nim wzmiankę o kosztach prowadzonej egzekucji. Opisany tytuł wykonawczy może zostać użyty przez wierzyciela w celu ponownego wszczęcia postępowania.Tytuł wykonawczy ulega przedawnieniu po upływie 10 lat od daty wydania prawomocnego orzeczenia (art. 125 § 1 kc). Termin przedawnienia biegnie na nowo, od dnia następującego po uprawomocnieniu się postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji jako bezskutecznej (a także po każdej innej czynności wykonanej przez organ egzekucyjny). Wierzyciel, który złoży wniosek o wszczęcie egzekucji ma prawo żądać od dłużnika nie tylko kwot wynikających z tytułu ale także kosztów poprzednich egzekucji.W przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenta), po wykonaniu ustalonego planu spłaty, Sąd umorzy pozostałe należności.Jedyną skuteczną metodą oddłużeniową dla konsumentów jest ogłoszenie upadłości, które po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego uniemożliwia wszczynanie nowych egzekucji z tytułu zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, w tym kosztów prowadzonych egzekucji.

KP

artykuly