Przyjęcie układu częściowego z udziałem Kancelarii

  

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria doradzała w przyspieszonym postępowaniu układowym w ramach którego Klient zawarł układ częściowy.

Układ częściowy polega na objęciu układem jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Z reguły będą to wierzyciele finansowi lub np. leasingodawcy albo wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo.

Postępowanie toczyło się przed Sądem Restrukturyzacyjnym we Wrocławiu.

Fire sale: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

Definicja słowa fire sale

W ramach postępowań upadłościowych czy restrukturyzacyjnych używa się często określenia „fire sale„, co oznacza szybką – lub wymuszoną sprzedaż.

W szczególności, wyceny majątku na potrzeby takich postępowań, powinny uwzględniać dyskonto z tytułu szybkiej sprzedaży, ma to zastosowanie również do wyceny przedmiotu pre-pack.

Sprawdź także ostatni wpis na naszym blogu: shadow director definicja

Udział Mec. Karola Tatary w spotkaniu Non-performing loans in CEE Region – recent developments

  

Z przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął w dniu 22.03.2017 r. udział w panelu eksperckim w czasie spotkania Non-performing loans in CEE Region – recent developments, organizowanego w Warszawie przez Kancelarię K&L Gates we współpracy z EMSA Capital i Stowarzyszeniem Praktyków Restrukturyzacji.

Tematyką wystąpienia Mec. Tatary była kwestia zmian w polskim prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym i ich ocena pod kątem zwłaszcza efektywności oraz zmiany podejścia przedsiębiorców do restrukturyzacji.

Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach kolejnego pre-packu z udziałem Kancelarii

  

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13.03.2017 r. syndyk upadłej spółki będącej klientem Kancelarii zawarł z inwestorem umowę sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w formule przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Co istotne, w tej sprawie wydanie funkcjonującego przedsiębiorstwa nabywcy – inwestorowi – zostało dokonane niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości i zatwierdzeniu warunków sprzedaży, a zatem została zachowana ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa, które było przedmiotem pre-packu. Od ogłoszenia upadłości do dnia zawarcia umowy upłynęło zaledwie 2 miesiące.

W negocjacjach umowy sprzedaży oraz na wcześniejszych etapach postępowania, Dłużnikowi – dużemu przedsiębiorstwu z branży okołogórniczej doradzał Zespół Kancelarii pod kierownictwem mec. Karola Tatary i mec. Mateusza Paliana.

Shadow director: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

Definicja słowa shadow director

Określenia „shadow director” używa się na oznaczenie osoby, która mimo, że formalnie nie funkcjonuje w ramach organów osób prawnych czy spółek, to jednak wywiera decydujący (lub przynajmniej bardzo znaczny) wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Shadow director – co oznacza?

Zwrot ten dosłownie oznacza „dyrektora w cieniu”, co dość dobrze oddaje znaczenie wyrażenia.

Warto nadmienić, że w obecnie obowiązującym Prawie upadłościowym, możliwe jest orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej właśnie wobec shadow directors, a ustawa zdefiniowała takie osoby jako takie, które: faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniły się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie.

Postępowanie o zatwierdzenie układu – sposób na szybką restrukturyzację zobowiązań

  

Z dotychczasowego doświadczenia Kancelarii wynika, że najszybszym i najbardziej efektywnym z postępowań restrukturyzacyjnych, wprowadzonych od 01.01.2016 r. ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, jest postępowanie o zatwierdzenie układu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

W uproszczeniu polega ono na samodzielnym zbieraniu przez dłużnika głosów wierzycieli nad zaproponowanymi warunkami układu przewidującego restrukturyzację zobowiązań, który (po jego przegłosowaniu) jest następnie zatwierdzany przez sąd restrukturyzacyjny. Postępowanie to jest zatem w znacznej mierze postępowaniem pozasądowym i dzięki temu szybkim, w którym rola sądu sprowadza się w praktyce wyłącznie do zatwierdzenia zawartego przez dłużnika układu.

Przeprowadzenie tego procesu wymaga jednak zaangażowania przez dłużnika doradcy restrukturyzacyjnego posiadającego licencję Ministra Sprawiedliwości, pełniącego funkcję nadzorcy układu, który m.in. wspiera dłużnika w przygotowaniu propozycji układowych, negocjacjach z wierzycielami i zbieraniu głosów w sprawie układu. Wybór osoby doradcy restrukturyzacyjnego zależy wyłącznie od dłużnika.

Zatwierdzenie układu – korzyści

Zawarcie z wierzycielami układu w ramach postępowania o zatwierdzenie układu jest dla dłużnika korzystne również ze względów podatkowych, a jego zatwierdzenie przez sąd jest jedną z przesłanek uwolnienia się przez członków zarządu od osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Nasza Kancelaria z powodzeniem doradzała Klientowi w jednym z pierwszych tego rodzaju postępowaniach w Polsce, gdzie cała procedura zakończyła się w 3 miesiące (łącznie z wykonaniem zawartego układu), a czas pomiędzy złożeniem wniosku przez Klienta, a zatwierdzeniem układu przez Sąd wyniósł zaledwie 11 dni.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.