Prawomocne zatwierdzenie układu częściowego Klienta kancelarii

  

Z przyjemnością informujemy, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zatwierdził układ (częściowy) naszego Klienta – spółki z branży budownictwa inżynieryjnego.

Postanowienie to jest prawomocne.

Postępowanie toczyło się jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19.06.2020 r.  o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.  Na szczególną uwagę zasługuje krótki czas postepowania oraz okoliczność, iż układ miał charakter częściowo likwidacyjny, jak również fakt, że procedura likwidacja majątku dłużnika (sprzedaż nieruchomości) została podzielona na dwa etapy: pierwszy – prowadzony jeszcze przed zatwierdzeniem układu – polegający na przeprowadzeniu konkursu w celu wyboru nabywcy nieruchomości; drugi – po prawomocnym zatwierdzeniu układu – polegający na finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości.

Powyższy sposób procedowania skrócił do minimum czas niezbędny na wykonanie układu.   

Układ Klienta Kancelarii został zawarty w marcu 2022 r., a obecnie został już wykonany (przeznaczony do likwidacji majątek dłużnika został sprzedany, wierzycielom zostały wypłacone środki przewidziane w układzie oraz przygotowywany jest wniosek o stwierdzenie wykonania układu).

Kolejną szczególną okolicznością związaną z układem, była konieczność współpraca z wierzycielem hipotecznym, który nie był uczestnikiem postępowania restrukturyzacyjnego (podmiot z branży ubezpieczeniowej), z uwagi na brak skutku sprzedaży egzekucyjnej (w układzie likwidacyjnym) i istnienie zabezpieczenia rzeczowego – hipotecznego. W celu umożliwienia wykonania układu, koniecznym było zawarcie z w/w podmiotem odrębnego porozumienia, które doprowadziło do złożenia przez wierzyciela hipotecznego zgody na wykreślenie hipoteki.

W projekt są zaangażowani mec. Tadeusz Grzesiak oraz mec. Maciej Knopek – z ramienia spółki restrukturyzacyjnej Alerion sp. z o.o. – radcy prawni i doradcy restrukturyzacyjni, a także wspólnicy naszej Kancelarii, oraz aplikantka radcowska Sylwia Jaracz.