Pierwsze w Polsce postanowienie o zatwierdzeniu układu w PZU 2.0

  

Z przyjemnością informujemy, że Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 02.05.2022 r. zatwierdził układ spółki z branży dystrybucji i produkcji żywności. Funkcję nadzorcy układu w tym postępowaniu pełniła spółka Alerion sp. z o.o., której członkami Zarządu są radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Karol Tatara, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Maciej Knopek oraz radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Anna Czarnota. Obwieszczenie o wydaniu ww. postanowienia ukazało się na Tablicy obwieszczeń w Portalu Publicznym KRZ w dniu 29.05.2022 r., sygn. akt RA1R/GRz/2/2022.

Według naszej najlepszej wiedzy, jest to pierwsze w Polsce postanowienie o zatwierdzeniu układu, które zostało wydane w nowym postępowaniu o zatwierdzeniu układu. Warto także zaznaczyć, że w ramach tego postępowania mieliśmy okazję dokonać pierwszego w Polsce obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzeniu układu na Tablicy obwieszczeń w Portalu Publicznym KRZ, w którym funkcję nadzorcy układu pełniła spółka prawa handlowego.

Specyfiką postępowania restrukturyzacyjnego jest fakt, iż było ono w pełni procedowane na łamach systemu KRZ. Powyższe pozwoliło zespołowi Alerion sp. z o.o. oraz prawnikom Kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. zdobyć nieocenione know-how z zakresu funkcjonowania tego systemu.

Projekt nadzorował mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Wiceprezes Zarządu Alerion sp. z o.o. oraz wspólnik Tatara i Wspólnicy sp.k. Projekt operacyjnie prowadziła aplikantka radcowska Angelika Kaczmarek.

Prawomocne stwierdzenie wykonania układu BADURA S.A.

  

Z satysfakcją informujemy, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych prawomocnie stwierdził wykonanie układu w sprawie BADURA S.A., gdzie zarządcą, a następnie nadzorcą wykonania układu była spółka Alerion sp. z o.o.

Projekt nadzorował mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Wiceprezes Zarządu Alerion sp. z o.o.  oraz wspólnik Tatara i Wspólnicy sp.k.

Było to jedno z niewielu jak dotąd postępowań sanacyjnych, które zakończyło się nie tylko zawarciem i zatwierdzeniem, ale również wykonaniem układu przez dłużnika.

W trakcie postępowania sanacyjnego zasadniczym środkiem restrukturyzacyjnym były dokonywane przez zarządcę – Alerion sp. z o.o. odstąpienia od  nierentownych umów najmu lokali w galeriach handlowych, które umożliwiły dłużnikowi odzyskanie rentowności. Warty zauważania jest również fakt, że dłużnik wykonał układ przed terminem wskazanym w propozycjach układowych.

Cieszymy się, że dzięki naszemu wsparciu, spółka BADURA S.A. skutecznie przeprowadziła restrukturyzację i odzyskała zdolność do konkurowania na rynku, przy zachowaniu przedsiębiorstwa oraz miejsc pracy.

Mec. Karol Tatara wziął udział w 154-tej Konferencji podatkowej

  

W dniu 09.05.2022 r., mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny wziął udział w 154. Konferencji podatkowej, i przedstawił referat pt. Aspekt podatkowy planu podziału w postępowaniu upadłościowym.

Cała Konferencja dotyczyła problematyki: Podatki a postępowanie upadłościowe – rzeczywistość znana i nieznana, oraz zgromadziła online ponad 200 uczestników.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!