Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – od 01.01.2016 r. na formularzu

  

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami dot. upadłości konsumenckiej (art. 4912 ust. 3 zd. 2 PU (w brzmieniu od 01.01.2016 r.)) wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wnosi się na formularzu, którego wzór został ustalony w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości.
Ważne jest to, że niezłożenie wniosku na formularzu będzie skutkowało wezwanie do usunięcia braków formalnych, a zatem opóźni rozpoznanie sprawy.
Warto zatem zadbać, aby wniosek był złożony na specjalnym formularzu,

POBIERZ

MK

Nowe Prawo restrukturyzacyjne i duże zmiany w Prawie upadłościowym

  

W dniu 01.01.2016 r. weszło w życie Prawo restrukturyzacyjne oraz istotne zmiany w Prawie upadłościowym.

Prawo restrukturyzacyjne – zamiast dotychczas niewydolnej upadłości układowej oraz martwego postępowania naprawczego.

Prawo restrukturyzacyjne wprowadza 4 nowe postępowania restrukturyzacyjne:

a) postępowanie o zatwierdzenie układu
b) przyspieszone postępowanie układowe
c) postępowanie układowe
d) postępowanie sanacyjne

Kancelaria zwraca uwagę Państwa na dwa z nich:

postępowanie sanacyjne łączy zawarcie układu z wierzycielami z użyciem instrumentów dotychczas posiadanych wyłącznie przez syndyka w upadłości likwidacyjnej (m.in. poprzez prawo do wypowiedzenia niekorzystnych umów – nawet długoterminowych, redukcję zatrudnienia praktycznie bez ograniczeń), z ochroną przed egzekucjami komorniczymi – jest zatem szansą na rzeczywistą i głęboką restrukturyzację dłużnika.

postępowanie o zatwierdzenie układu
umożliwia zorganizowanie przez dłużnika wraz z wybranym przez siebie nadzorcą układu głosowania nad układem, które następnie zatwierdza Sąd Restrukturyzacyjny. Pozwala to na bardzo szybką restrukturyzację wierzytelności z uniknięciem potencjalnie długotrwałego postępowania sądowego i stygmatyzacji dłużnika na rynku.

Kancelaria zwraca uwagę, iż w obydwu tych postępowaniach kluczową rolę pełni licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (pełniący funkcję zarządcy w postępowaniu sanacyjnym lub nadzorcy sądowego lub nadzorcy układu w pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych), a z racji posiadania tych uprawnień może wspomóc również Państwa w takim charakterze.

Zmiany w prawie upadłościowym – istotne dla członków zarządów, przedsiębiorców indywidualnych i inwestorów w postępowaniu upadłościowym.

Prawo restrukturyzacyjne w bardzo istotny sposób zmienia także prawo upadłościowe.

1. zmiana definicji niewypłacalności i wydłużenie terminu do złożenia wniosku o upadłość.

Ustawodawca odszedł od sławetnej zasady „dwóch niezapłaconych faktur”. Obecnie dłużnik jest uważany za niewypłacalnego, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, co staje się kategorią ocenną dla konkretnego przypadku – choć zostało również wprowadzone domniemanie niewypłacalności, jeżeli opóźnienie przekracza 3 miesiące. Została zmodyfikowana również dodatkowa przesłanka majątkowa niewypłacalności dla spółek. Obecnie – co do zasady – stan ujemnych kapitałów własnych będzie mógł trwać nie dłużej niż przez 24 miesiące. Wydłużeniu uległ ustawowy termin do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości – z 14 do do 30 dni.

2. nowe zasady oddłużenia indywidualnych przedsiębiorców.

Do tej pory oddłużenie indywidualnego przedsiębiorcy po zakończonym postępowaniu upadłościowym było instytucją praktycznie martwą. Po zamianach również indywidualni przedsiębiorcy uzyskali możliwość oddłużenia na warunkach zbliżonych do tych, które obowiązują osoby, wobec których została ogłoszona upadłość konsumencka.

3. nowe zasady odpowiedzialności członków zarządów spółek akcyjnych.

Poprzez zmianę treści art. 21 prawa upadłościowego obecnie również członkowie zarządów spółek akcyjnych muszą się liczyć z odpowiedzialnością wobec wierzycieli cywilnoprawnych (a nie tylko publicznoprawnych – jak było do tej pory) na zasadach zbliżonych do tych, które regulowane są przez art. 299 Kodeksu spółek handlowych.

4. przygotowana likwidacja (pre-pack) – bardzo atrakcyjny instrument dla inwestorów zainteresowanych nabyciem przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym.

Nowe przepisy umożliwiają już we wniosku o ogłoszenie upadłości wskazanie inwestora, który kupi upadające przedsiębiorstwo lub jego znaczną część (w formie ZCP lub zespołu aktywów). Jest to nowość w postępowaniu upadłościowym, która wcześniej nie była znana polskiemu porządkowi prawnemu. Sąd upadłościowy, ogłaszając upadłość likwidacyjną, zatwierdza warunki takiej sprzedaży, która ma skutek sprzedaży egzekucyjnej. Umożliwia to bezpieczne i szybkie nabycie przedsiębiorstwa bez ryzyka utraty jego wartości lub zupełnej dezorganizacji w czasie trwania postępowania upadłościowego