Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki od 01.01.2016 r.

  

Z dniem 01.01.2016 r. znowelizowane zostały przepisy (Kodeks spółek handlowych, Prawo upadłościowe, Ordynacja podatkowa) regulujące zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania zarządzanych spółek w przypadku niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie ich upadłości w stosownym terminie.

Zmiany w ustawie – odpowiedzialność prokurenta za zaległości podatkowe

Wprowadzone zmiany wywołały falę komentarzy wskazujących, iż od 01.01.2016 r. odpowiedzialność za zobowiązania spółki, na analogicznych zasadach jak członkowie zarządu spółki z o.o., będą ponosić również prokurenci. Tego rodzaju komentarze wywołały spore zamieszanie wśród menadżerów spółek kapitałowych, pełniących funkcję prokurentów. Postawiły one bowiem pod znakiem zapytania funkcjonujący od lat pogląd, zgodnie z którym prokurent nie będąc zobowiązanym do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości reprezentowanej spółki, nie odpowiada za jej zobowiązania i tym samym, nie może zostać pociągnięty przez wierzycieli niewypłacalnej spółki do odpowiedzialności za jej niespłacone zobowiązania.

Dokonana przez Kancelarię analiza znowelizowanych przepisów prowadzi jednak do przeciwnych wniosków. Zmiana przepisów potwierdza jedynie dominujący dotychczas pogląd, w myśl którego prokurenci nie są ani uprawnieni, ani tym bardziej zobowiązani do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w przypadku jej niewypłacalności.

Odpowiedzialność prokurenta

Wobec powyższego, prokurenci w dalszym ciągu nie ponoszą odpowiedzialności za zaległości podatkowe, niespłacone zobowiązania reprezentowanej spółki i nie mogą być pociągnięci przez jej wierzycieli do odpowiedzialności z tego tytułu. Instytucja prokury w dalszym ciągu pozostaje więc bezpieczna dla menadżerów spółek kapitałowych, którzy nie muszą obawiać się odpowiedzialności swoim osobistym majątkiem za zobowiązania spółki.

Szczegółowe argumenty przemawiające za przedstawionym powyżej stanowiskiem poznają Państwo podczas lektury artykułu autorstwa prawnika Kancelarii – aplikanta radcowskiego Adama Królika pt. „Odpowiedzialność prokurenta za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości po 01 stycznia 2016 r.”</1>, wyróżnionego tytułem laureata konkursu Call for Papers na VII Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2015.

Zachęcamy również do przeczytania o udziale Karola Tatary w szkoleniu KIDR.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROKURENTA ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI OD 01.01.2016 R.

  

Z dniem 01.01.2016 r. znowelizowane zostały przepisy (Kodeks spółek handlowych, Prawo upadłościowe, Ordynacja podatkowa) regulujące zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania zarządzanych spółek w przypadku niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie ich upadłości w stosownym terminie. Wprowadzone zmiany wywołały falę komentarzy wskazujących, iż od 01.01.2016 r. odpowiedzialność za zobowiązania spółki, na analogicznych zasadach jak członkowie zarządu spółki z o.o., będą ponosić również prokurenci.

Tego rodzaju komentarze wywołały spore zamieszanie wśród menadżerów spółek kapitałowych, pełniących funkcję prokurentów. Postawiły one bowiem pod znakiem zapytania funkcjonujący od lat pogląd, zgodnie z którym prokurent nie będąc zobowiązanym do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości reprezentowanej spółki, nie odpowiada za jej zobowiązania i tym samym, nie może zostać pociągnięty przez wierzycieli niewypłacalnej spółki do odpowiedzialności za jej niespłacone zobowiązania.

Dokonana przez Kancelarię wnikliwa analiza znowelizowanych przepisów prowadzi jednak do przeciwnych wniosków. Zmiana przepisów potwierdza jedynie dominujący dotychczas pogląd, w myśl którego prokurenci nie są ani uprawnieni, ani tym bardziej zobowiązani do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w przypadku jej niewypłacalności. Wobec powyższego, prokurenci w dalszym ciągu nie ponoszą odpowiedzialności za niespłacone zobowiązania reprezentowanej spółki i nie mogą być pociągnięci przez jej wierzycieli do odpowiedzialności z tego tytułu.

Instytucja prokury w dalszym ciągu pozostaje więc bezpieczna dla menadżerów spółek kapitałowych, którzy nie muszą obawiać się odpowiedzialności swoim osobistym majątkiem za zobowiązania spółki.

Mec. Karol Tatara ustanowiony kuratorem dla obligatariuszy

  

Uprzejmie informujemy, że radca prawny Karol Tatara został ustanowiony kuratorem do reprezentowania praw obligatariuszy w jednym z pierwszych w Polsce postępowań sanacyjnych.

Rolą kuratora jest reprezentowanie praw obligatariuszy, a w tym zwłaszcza kontrola prawidłowości przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego z punktu widzenia interesów obligatariuszy. Kurator ma prawo do uzyskiwania informacji od dłużnika, nadzorcy sądowego lub zarządcy oraz do wglądu w księgi i dokumenty dłużnika.

 

Sukces Kancelarii w skomplikowanej sprawie nabycia aktywów od Syndyka

  

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria z sukcesem reprezentowała powoda – nabywcę aktywów w postaci akcji dużej spółki z branży hurtowni materiałów budowlanych oraz marketów dom i ogród.

Klientowi Kancelarii, który nabył akcje od syndyka z wolnej ręki z pominięciem statutowego prawa pierwokupu dotychczasowych akcjonariuszy, odmówiono wpisu do księgi akcyjnej, w związku z czym wystąpił on z powództwem o wpisanie do księgi akcyjnej. Sąd I instancji oddalił powództwo, jednak na skutek apelacji złożonej przez Kancelarię Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok i uwzględnił roszczenia powoda.

W sprawie osią sporu było znaczenie zezwolenia Sędziego-Komisarza na sprzedaż akcji z wolnej ręki i jego ważności w kontekście dodatkowych warunków zakreślonych Syndykowi, a związanych ze sprzedażą aktywów oraz kwestie obowiązywania statutowych ograniczeń zbywalności akcji w toku postępowania upadłościowego. Kancelaria przygotowała wszechstronną i wielowątkową argumentację prawną dotyczącą tego zagadnienia, co zostało podzielone przez Sąd II instancji.

Sprawę prowadzili radca prawny Karol Tatara oraz radca prawny Mateusz Palian.

Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest doradztwo w zakresie nabywania przez inwestorów aktywów od upadłych i/lub Syndyków. Kancelaria dzięki posiadanemu doświadczeniu i kompetencji zapewnia Klientom bezpieczeństwo prawne związane z nabywaniem aktywów w procedurach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, reprezentując Klientów w negocjacjach, oraz przetargowych i pozaprzetargowych procedurach nabywania aktywów z masy upadłości.