Etapy postępowania upadłościowego

on

Postępowanie upadłościowe jest elementem większej całości – polskiej procedury cywilnej, regulowanej licznymi aktami prawnymi, a w tym zwłaszcza Kodeksem postępowania cywilnego, można wyróżnić następujące etapy.

Postępowanie upadłościowe i jego etapy:

  • Pierwszym etapem jest wyznaczenie Sędziego-Komisarza i Syndyka, który przejmuje zarząd majątkiem upadłego dłużnika. W ramach pierwszego etapu postępowania upadłościowego, Sąd ogłaszający upadłość m.in. wzywa wierzycieli do zgłaszania przysługujących im wierzytelności, w określonym terminie.
  • Zgłoszenia wierzytelności są związane z kolejnym etapem, jakim jest sporządzenie przez Syndyka i przedłożenie Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności. Następnie, od ujęcia lub odmowy uwzględnienia wierzytelności przysługuje sprzeciw, który rozpoznaje Sędzia-Komisarz oraz – w przypadku nieuwzględnienia stanowiska przez Sędziego-Komisarza – zażalenie – do Sądu Upadłościowego.
  • Częstą praktyką jest sporządzanie uzupełniających list wierzytelności w ramach postępowania, w miarę wpływu zgłoszeń wierzytelności. Trzeba bowiem podkreślić, że dokonanie zgłoszenia wierzytelności po upływie terminu wyznaczonego w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości nie niweluje skuteczności zgłoszenia, a jedynie może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla wierzyciela, który dokonał spóźnionego zgłoszenia wierzytelności.
  • Równolegle syndyk dokonuje spisu inwentarza oraz podejmuje czynności zmierzające do likwidacji masy upadłości, czyli w praktyce sprzedaży aktywów upadłego, jego majątku.
  • Po sprzedaży, Syndyk sporządza plany podziału – osobne dla wierzycieli zabezpieczonych na sprzedawanych składnikach majątku, a osobno ogólny plan podziału. Plany mogą być zaskarżone zarzutami.
  • Po likwidacji całego majątku upadłego, Syndyk sporządza ostateczny plan podziału, który również może być kwestionowany.

Zakończenie postępowania upadłościowego

Po wykonaniu planów podziału, stwierdza się zakończenie postępowania upadłościowego. Możliwe jest także umorzenie postępowania, w przypadkach np. braku majątku na pokrywanie kosztów postępowania i braku zaliczek od wierzycieli. Dowiedz się również jak wygląda sytuacja obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym.

artykuly