Oferta

Restrukturyzacja, w tym układ likwidacyjny

Aktualnie w Polsce dostępne są cztery postępowania restrukturyzacyjne, z których zdecydowanie najpopularniejszym jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Według danych na koniec 2023 r., stanowi ono ok. 92% wszystkich restrukturyzacji otwartych w naszym kraju w 2023 r.
(źródło: https://www.mgbi.pl/raporty/postepowania-upadlosciowe-i-restrukturyzacyjne-raport-2024/ ).

Każde z postępowań restrukturyzacyjnych ma swoją specyfikę, zalety i wady, dlatego uważamy, że wybór jednego z nich powinien być poprzedzony wcześniejszą analizą danego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem celów biznesowych Klienta.

Z doświadczenia wiemy, że błędny wybór odpowiedniego postępowania może być na późniejszym etapie trudny do naprawienia, dlatego nie zawsze rekomendujemy najpopularniejsze obecnie postępowanie o zatwierdzenie układu, jako najlepsze rozwiązanie na problemy Klienta. W niektórych przypadkach w interesie Klienta będzie wszczęcie bardziej sformalizowanego i dłuższego sądowego postępowania restrukturyzacyjnego lub przeprowadzenie restrukturyzacji całkowicie pozasądowej.

Poniżej przedstawiamy skrótowy opis każdego z czterech dostępnych obecnie postępowań restrukturyzacyjnych.

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Postępowanie o zatwierdzenie układu (zwane także skrótowo PZU) jest najprostszym, najszybszym i najbardziej efektywnym postępowaniem restrukturyzacyjnym. Jest ono wszczynane i niemal w całości prowadzone przez nadzorcę układu (wybieranego samodzielnie przez dłużnika).
Dopiero na ostatnim etapie wymaga zaangażowania sądu zatwierdzającego układ.

PZU jest dostępne dla podmiotu zarówno niewypłacalnego, jak i dopiero zagrożonego niewypłacalnością. Może być rozpoczęte praktycznie z dnia
na dzień, bez konieczności długiego oczekiwania na decyzję sądu, jak to ma miejsce w przypadku pozostałych, sądowych postępowań restrukturyzacyjnych.

W postępowaniu tym możliwe jest uzyskanie pełnej ochrony przed egzekucjami oraz wypowiadaniem przez wierzycieli kluczowych umów dla prowadzenia przedsiębiorstwa.

Ramowy przebieg PZU można zilustrować poniższym diagramem:

Poniżej krótkie przedstawienie PZU w przystępnej formie video (materiał w języku angielskim):

PZU jest interesującą formą restrukturyzacji również z tego powodu, że w jego ramach może być zawarty układ częściowy z niektórymi tylko wierzycielami – kluczowymi dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa.

W tym postępowaniu można także zawrzeć układ likwidacyjny zakładający zbycie całości lub części przedsiębiorstwa np. na rzecz wskazanego w układzie inwestora. Układ likwidacyjny może również przewidywać wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego, co może być dobrą alternatywą dla jego likwidacji w trybie przepisów KSH.

Zgodnie z planowanymi zmianami w prawie restrukturyzacyjnym (mającymi na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 2019/1023 – tzw. dyrektywy drugiej szansy), układ likwidacyjny będzie miał także skutki sprzedaży egzekucyjnej, co uczyni tę formę restrukturyzacji jeszcze bardziej atrakcyjną dla potencjalnych inwestorów.

Nasz zespół z sukcesem przeprowadził wiele takich postępowań, w tym z wykorzystaniem układu częściowego i likwidacyjnego dla szeregu naszych Klientów – zarówno mikro jak i dużych przedsiębiorców, w tym spółek giełdowych. Zdecydowana większość naszych postępowań zakończyła się sukcesem w postaci prawomocnego zatwierdzenia układu, który został następnie wykonany lub jest w trakcie wykonywania.

Wraz z naszą spółką restrukturyzacyjną Alerion sp. z o.o. (www.alerion.pl) posiadamy zasoby, niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie, aby przeprowadzić nawet najbardziej skomplikowane postępowania o zatwierdzenie układu.

Zachęcamy
do zapoznania się z

naszymi
referencjami

opisami naszych przykładowych projektów

Przyspieszone postępowanie układowe/ postępowanie układowe

W niektórych przypadkach zastosowanie postępowania o zatwierdzenie układu jest niewskazane (np. z uwagi na krótki czas trwania) lub jego wszczęcie może okazać się niewystarczające, a nawet formalnie niedopuszczalne. W takiej sytuacji właściwym rozwiązaniem może stać się wszczęcie sądowego postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego. Jest to najszybsza dostępna obecnie forma restrukturyzacji sądowej – do jej rozpoczęcia wymagana jest decyzja sądu i może trwać od 6 do 12 miesięcy.

Postępowanie to jest dostępne jedynie dla dłużników, którzy nie mają wysokiego poziomu spornych wierzytelności (max. 15% ogólnej sumy zobowiązań) i którzy z różnych względów potrzebują więcej czasu na uporządkowanie procesów w przedsiębiorstwie i przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z wierzycielami przy zapewnionej ochronie przed egzekucją.

W przypadku tego postępowania możliwe jest także skorzystanie z układu częściowego i układu likwidacyjnego.

Zespół Tatara i Wspólnicy posiada duże doświadczenie w doradztwie związanym z przygotowaniem wniosków o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, a także w późniejszej obsłudze prawnej dłużników i wierzycieli w toku takich postępowań.

Postępowanie układowe jest procedurą sądową zbliżoną do przyspieszonego postępowania układowego, ale bardziej długotrwałą. Jest ono dostępne dla dłużników, którzy posiadają wysoki poziom spornych wierzytelności (powyżej 15% ogólnej sumy zobowiązań). Postępowanie układowe (przyspieszone lub „zwykłe”) zazwyczaj nie będzie dobrym wyborem, jeżeli sama restrukturyzacja zobowiązań w układzie będzie niewystarczająca i do uzdrowienia przedsiębiorstwa konieczne będzie wdrożenie innych działań restrukturyzacyjnych.

Postępowanie sanacyjne

W niektórych przypadkach, poza samą restrukturyzacją zobowiązań, przedsiębiorstwo dłużnika wymaga wdrożenia dodatkowych środków restrukturyzacyjnych. W takiej sytuacji optymalną formą restrukturyzacji sądowej może być postępowanie sanacyjne. W jego ramach możliwe jest przeprowadzenie czynności sanacyjnych, takich jak np. odstąpienie od nierentownych umów, redukcja zatrudnienia czy sprzedaż niektórych składników majątku ze skutkiem egzekucyjnym (tj. z wygaśnięciem hipotek, zastawów itp.).

Największą wadą postępowania sanacyjnego jest jego długi czas trwania (1-4 lata) oraz związana z tym niepewność i największe ryzyko niepowodzenia.

Ciekawą natomiast opcją, dostępną w tym postępowaniu, jest możliwość sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej, czyli tak jak w upadłości.

Członkowie naszego Zespołu brali udział w wielu zakończonych sukcesem postępowaniach sanacyjnych – jako pełnomocnicy dłużnika oraz osoby pełniące funkcję zarządcy ustanowionego przez sąd restrukturyzacyjny w postępowaniu sanacyjnym dłużnika.

Oferta

Nasza oferta w zakresie prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego