Sąd stwierdził wykonanie układu Klienta Kancelarii

on

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził wykonanie układu Klienta Kancelarii.

Wydane w niniejszej sprawie poprzez KRZ postanowienie o stwierdzeniu wykonania układu jest również istotne z tej przyczyny, iż rozstrzyga rodzące się wątpliwości co do sposobu składania po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 06.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (dalej: „UKRZ”) tj. po dniu 01.12.2021 r. wniosków o stwierdzenie wykonania układu w sprawach, w których wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu został złożony według przepisów obowiązujących przed dniem 01.12.2021 r., tj. w formie tradycyjnej (papierowej).

W niniejszej sprawie postępowanie toczyło się jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Układ został zatwierdzony oraz wykonany już po wejściu w życie UKRZ, przy czym zarówno złożenie wniosku o zatwierdzenie układu, jak też wydanie postanowienia o zatwierdzeniu układu nastąpiło poza system KRZ.

Wątpliwość w istocie sprowadza się do definicji słowa „sprawa” w rozumieniu art. 28 oraz 30 UKRZ oraz kolizji argumentów natury językowej oraz celowościowej.

Zgodnie z art. 28 UKRZ: W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wpłynął (…), wniosek restrukturyzacyjny, wniosek o stwierdzenie wykonania, (…) stosuje się przepisy dotychczasowe. Literalna treść przepisu nakazuje zatem traktowanie postępowania z wniosku o stwierdzenie wykonania układu jako odrębnej „sprawy”, co koresponduje z treścią art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego (Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu.).

Z kolei zgodnie z art. 30 UKRZ: Akta spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się w postaci papierowej. Akta te nie podlegają przetworzeniu na akta prowadzone w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Z praktycznego punktu widzenia, w przypadku tzw. uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych, w których po dokonaniu obwieszczenia w MSIG o otwarciu postępowania sąd restrukturyzacyjny nadawał sprawie nową sygnaturę (GRz), kolejne pisma w toku sprawy podlegały złożeniu do akt w postaci tradycyjnej, włącznie z wnioskiem o zatwierdzenie układu (również tym składanym po wejściu w życie UKRZ) oraz sprawozdaniami nadzorcy wykonania układu (składanymi do akt „głównych” do czasu nadania nowej sygnatury dla etapu wykonania układu).

Taki stan rzeczy powoduje wątpliwości oraz niezupełnie spójną legislacyjnie sytuację, w której z jednej strony mamy do czynienia z wnioskiem o stwierdzenie wykonania układu, który UKRZ nakazuje złożyć poprzez KRZ, a drugiej strony sprawozdania nadzorcy wykonania układu (na podstawie których sąd restrukturyzacyjny rozpatruje ww. wniosek), które należałoby złożyć w postaci papierowej, gdyż w UKRZ na próżno szukać podstawy do ich złożenia przez KRZ. Tymczasem zarówno sprawozdania nadzorcy, jak też sam wniosek o stwierdzenie wykonania układu to elementy składające się na postępowanie o wykonanie układu, dla którego to powinny być prowadzono jedne akta – czy to w KRZ czy w postaci papierowej.

W niniejszym kazusie w ocenie sądu restukturyzacyjnego prawidłowym rozwiązaniem było złożenie sprawozdania nadzorcy wykonania układu wraz z wnioskiem o stwierdzenie wykonania układu poprzez KRZ. 

aktualnosci