Sukces Kancelarii w skomplikowanej sprawie nabycia aktywów od Syndyka

on

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria z sukcesem reprezentowała powoda – nabywcę aktywów w postaci akcji dużej spółki z branży hurtowni materiałów budowlanych oraz marketów dom i ogród.

Klientowi Kancelarii, który nabył akcje od syndyka z wolnej ręki z pominięciem statutowego prawa pierwokupu dotychczasowych akcjonariuszy, odmówiono wpisu do księgi akcyjnej, w związku z czym wystąpił on z powództwem o wpisanie do księgi akcyjnej. Sąd I instancji oddalił powództwo, jednak na skutek apelacji złożonej przez Kancelarię Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok i uwzględnił roszczenia powoda.

W sprawie osią sporu było znaczenie zezwolenia Sędziego-Komisarza na sprzedaż akcji z wolnej ręki i jego ważności w kontekście dodatkowych warunków zakreślonych Syndykowi, a związanych ze sprzedażą aktywów oraz kwestie obowiązywania statutowych ograniczeń zbywalności akcji w toku postępowania upadłościowego. Kancelaria przygotowała wszechstronną i wielowątkową argumentację prawną dotyczącą tego zagadnienia, co zostało podzielone przez Sąd II instancji.

Sprawę prowadzili radca prawny Karol Tatara oraz radca prawny Mateusz Palian.

Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest doradztwo w zakresie nabywania przez inwestorów aktywów od upadłych i/lub Syndyków. Kancelaria dzięki posiadanemu doświadczeniu i kompetencji zapewnia Klientom bezpieczeństwo prawne związane z nabywaniem aktywów w procedurach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, reprezentując Klientów w negocjacjach, oraz przetargowych i pozaprzetargowych procedurach nabywania aktywów z masy upadłości.

aktualnosci