Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny – czym się zajmuje i jak można uzyskać ten tytuł?

1 lipca, 2020

W 2019 r. weszły w życie przepisy, które ustanowiły m.in. nadzór Ministra Sprawiedliwości nad doradcami restrukturyzacyjnymi oraz wprowadziły osobną kategorię doradców tj. kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Obecnie w Polsce na 1446 doradców restrukturyzacyjnych, zaledwie 35 może poszczycić się przynależnością do tego grona i używać tytułu kwalifikowanego doradcy.

Czym zajmuje się kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny?

Zgodnie ze zmienionymi przepisami tylko kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny może być stanowiony syndykiem, nadzorcą sądowym albo zarządcą w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych wobec:

  1. dużych podmiotów, czyli takich, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat zatrudniały średnio ponad 250pracowników lub ich roczny obrót przekraczał 50 mln EUR lub też suma aktywów bilansu przekroczyła 43 mln EUR.
  2. spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa lub szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Oznacza to zatem, że wobec największych i najistotniejszych podmiotów, prawo limituje możliwość wyznaczenia syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy do ściśle określonej grupy.

Jakie wymogi trzeba spełniać, aby uzyskać tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego?

Przede wszystkim, trzeba posiadać uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego oraz legitymować się istotnym doświadczeniem, a także sukcesami odniesionymi podczas praktyki zawodowej. Tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Sprawiedliwości, po udowodnieniu, że doradca restrukturyzacyjny:

  1. w ciągu ostatnich 7 lat przeprowadził w całości:
    1. cztery postępowania upadłościowe przedsiębiorców zakończone prawomocnym postanowieniem o zakończeniu postępowania upadłościowego oraz dwa postępowania restrukturyzacyjne lub postępowania upadłościowe z możliwością zawarcia układu lub postępowania naprawcze zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu
    2. sześć postępowań restrukturyzacyjnych lub postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub postępowań naprawczych zakończonych prawomocnym zatwierdzeniem układu albo
  2. w okresie ostatnich 7 lat zarządzał przez co najmniej 3 lata majątkiem przedsiębiorcy będącym co najmniej średnim przedsiębiorcą jako członek zarządu spółki handlowej, wspólnik ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem lub jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz przeprowadził w całości co najmniej dwa postępowania restrukturyzacyjne lub postępowania upadłościowe z możliwością zawarcia układu lub postępowania naprawcze zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu, albo
  3. w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził w całości co najmniej jedno postępowanie układowe lub sanacyjne zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu, w którym przyznanie ostatecznego wynagrodzenia nadzorcy lub zarządcy wynikało z ustalenia przez sąd, że w postępowaniu liczba wierzycieli będących uczestnikami postępowania była większa niż 100 oraz suma wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania była większa niż 10.000.000 zł.

W kolejnej publikacji przybliżona będzie tematyka możliwości działania spółek w zakresie czynności, które może podejmować tylko kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny.

Najnowsze wpisy

Archiwa