Prawo restrukturyzacyjne a pomoc publiczna

on

Pomoc publiczna w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Obowiązująca od 1 stycznia br. nowa ustawaPrawo restrukturyzacyjne wprowadziła 4 nowe postępowania restrukturyzacyjne, których zasadniczym celem jest doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami. W ramach układu może dojść do modyfikacji treści stosunków prawnych łączących dłużnika z jego wierzycielami, w tym wierzycielami publicznoprawnymi. W związku z tym, w ustawie tej zostały także uregulowane zasady udzielania dłużnikowi pomocy publicznej w ramach w/w postępowań restrukturyzacyjnych.

Kwestia pomocy publicznej pojawia się praktycznie w przypadku każdego postępowania restrukturyzacyjnego, ponieważ z reguły wierzycielami dłużnika chcącego zrestrukturyzować swoje zobowiązania w drodze zawarcia z wierzycielami układu są również podmioty za sfery publicznej, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Urząd Skarbowy. Z pomocą publiczną mamy do czynienia, gdy przedsiębiorca może uzyskać wsparcie w jakiejkolwiek formie ze strony szeroko rozumianego państwa lub przy użyciu zasobów państwowych, w szczególności przez zmniejszenie w drodze układu wysokości zobowiązań, rozłożenie ich na raty, odroczenie terminu płatności lub też poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu dochodzenia wierzytelności publicznoprawnych, udzielenia pożyczek, kredytów, poręczeń lub gwarancji.

Pomoc publiczna jest co do zasady niedozwolona, chyba że mieści się w progu tzw. pomocy de minimis, spełnia kryteria określone w Prawie restrukturyzacyjnym (pomoc publiczna na restrukturyzacje) lub została poddana procedurze notyfikacji Komisji Europejskiej.

Test prywatnego wierzyciela / inwestora

Pomimo otrzymania wsparcia ze strony państwa, z pomocą publiczną nie mamy jednak do czynienia, jeżeli państwo zachowuje się tak jak racjonalny prywatny inwestor czy wierzyciel.

Instrumentem służącym do oceny powyższego jest tzw. test prywatnego wierzyciela/inwestora. Jego celem jest odpowiedź na pytanie – czy dane wsparcie przyznawane jest na warunkach rynkowych, czyli czy na analogicznych zasadach mogłoby ono być udzielone przez podmiot prywatny kierujący się swoim interesem ekonomicznym.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi wsparcie nie jest traktowane jako pomoc publiczna. W postępowaniu restrukturyzacyjnym test prywatnego wierzyciela/inwestora należy dołączyć do planu restrukturyzacyjnego, jeżeli w ramach tego postępowania może dojść do udzielenia pomocy publicznej.

Kancelaria, w ramach przygotowywania wniosków restrukturyzacyjnych dla Klientów, zapewnia również sporządzenie testu prywatnego wierzyciela / inwestora. Kancelaria posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu tych dokumentów (wykorzystywanych do tej pory w postępowaniach upadłościowych w tzw. opcji układowej), w tym dotyczących dużych spółek publicznych oraz przed takimi instytucjami publicznymi jak ZUS, US i FGŚP, a także ściśle współpracuje w tym zakresie z doświadczonymi na rynku ekonomistami.

aktualnosci