Pre-pack

Pre-pack – prepared liquidation as an investment and restructuring tool.

Prepared liquidation (pre-pack) is a novelty in the Polish legal system, allowing to quickly sell the assets of an insolvent debtor to the investor, within bankruptcy proceedings, however without conducting an auction or a tender. Thus, the pre-pack allows the business to continue and the acquirer to enjoy the enforcement sale effect, namely the transaction is stripped of any burdens of past debts and receivables.

Prepared liquidation – our Law Firm’s offer:

Prepared liquidation – our Law Firm’s offer

The use of the pre-pack as an efficient restructuring tool is a specialty of our Law Firm.
We have successfully advised in the first such proceeding in Poland.
Below you can find a short presentation on this legal instrument. 
Feel invited to contact us, should you have any questions. Also, feel free to see our complete offer, including restructuring and insolvency law.

Zapraszamy również do sprawdzenia całej oferty naszej Kancelarii. Zajmujemy się także zagadnieniami takimi, jak restrukturyzacja i prawo upadłościowe.

Zachęcamy również do zapoznania się z innymi materiałami na temat pre-packu:

pre pack
pre pack upadłość

Wprost - artykuł wielkie zbawianie bankrutow szymon krawiec Pobierz prezentację.

Prepared liquidation (pre-pack) – a revolutionary way of restructuring. A new Act which is in force as of 1 January 2016 under the Restructuring Law – apart from introducing four new restructuring proceedings, significantly amended the Bankruptcy Law.

Prepared liquidation are proceedings, where one may file an application for the approval of the terms of sale of the debtor’s enterprise or of its organized part or of any asset constituents forming a substantial part of an enterprise. The application must indicate the acquirer and the price. The application should be accompanied with a valuation of the pre-pack sale assets, made by a person listed as an expert witness. The Court examines the application and – after 30 days the Court’s decision is final and non-appealable – the sale-purchase agreement in concluded.

Prepared liquidation is in our opinion a very interesting way of restructuring a business, because it leads to a very quick and safe transfer of assets of an insolvent debtor to the investor who enjoys the enforcement sale effect. The pre-pack is thus beneficial for the investor as well as for the debtor (on the continuation of the enterprise) and the creditors, who should receive their claims earlier and at a higher rank than in traditional liquidation bankruptcy.

The Law Firm has experience in drafting pre-pack applications, i.a. we advised in the very first such proceeding in Poland.

What is a pre-pack?

Prepared liquidation (pre-pack) is an approval of sale conditions for the debtor’s enterprise or of its organized part or of any asset constituents forming a substantial part of an enterprise, together with declaring its bankruptcy. It allows to quickly sell the enterprise as a going concern to indicated the acquirer for an indicated price. The sale should be completed within 30 days of the Court’s decision becoming final and non-appealable.

Is it mandatory to file a bankruptcy petition to sell an enterprise within the pre-pack?

The bankruptcy petition should be filed to allow a pre-pack application. These applications, however, are not linked in the sense that they should be at one time or from one petitioner.

How much does a pre-pack application cost?

The pre-pack application is not connected with an extra court fee, but the application must comprise a business valuation, whose costs should be covered. If the pre-pack application comes with a bankruptcy petition, the petition costs PLN 1000.

How long will the Court examine the pre-pack application?

Based upon our experience, the Court usually examines a pre-pack application within 3 months from filing a complete application. This term, however, depends on the Court’s case load and individual characteristics of the pre-pack’s subject matter.

Am I responsible – as an acquirer – for the liabilities of the prepacked enterprise?

No. According to the Bankruptcy Law, the acquirer enjoys the enforcement sale effect, which is connected with no liability for the past debts and receivables.

I am a creditor of an enterprise filing for the pre-pack sale – and I am worried about a possible undervalued sale – can I fight for my rights?

Yes, creditors can appeal against the pre-pack judgement and approval of the sale-purchase conditions.

Can a foreigner or foreign enterprise be an acquirer within the pre-pack sale?

Yes, the law does not limit potential acquirers in this case.

Can an affiliated entity acquire ab enterprise within the pre-pack?

Yes, although in such cases the price should be no lower than the valuation price.

With whom is the agreement is concluded?

The agreement is concluded with the trustee, because the pre-pack sale is under the bankruptcy proceedings.

Can the trustee refuse to conclude the agreement?

There is a potential risk that the trustee may be unwilling to conclude the agreement, thus it is recommended to attach a draft of the sale agreement to the pre-pack application, which is to be accepted by the Court.

When should I pay the price for the sale?

The price should be paid before the closing of the transaction.

What are the basic formal requirements for the pre-pack application?

The pre-pack application for approval of the terms of sale must contain the terms of sale by indicating at least the price and the acquirer. The terms of sale may be set forth in a submitted draft agreement which is to be concluded by the bankruptcy trustee.

USTAWA

z dnia 28 lutego 2003 r.

Prawo upadłościowe

(…)

DZIAŁ VII

Przygotowana likwidacja

Art. 56a. 1. Do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa.

2. Niedopuszczalne jest złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w odniesieniu do składników majątkowych objętych zastawem rejestrowym, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego sprzedaż na podstawie art. 24 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569, z późn. zm.), chyba że do wniosku zostanie dołączona pisemna zgoda zastawnika. Przepis art. 330 stosuje się odpowiednio.

3. Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży dołącza się opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych.

4. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi zawierać warunki sprzedaży przez wskazanie co najmniej ceny oraz nabywcy. Warunki sprzedaży mogą być określone w złożonym projekcie umowy, która ma być zawarta przez syndyka.

5. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może przewidywać wydanie przedsiębiorstwa nabywcy z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. W takim przypadku do wniosku dołącza się dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu.

Art. 56b. 1. Sprzedaż, o której mowa w niniejszym dziale, na rzecz podmiotów wskazanych w art. 128 dopuszczalna jest wyłącznie po cenie sprzedaży nie niższej niż cena oszacowania. Cenę oszacowania ustala sąd na podstawie dowodu z opinii biegłego.

2. Wnioskodawca i potencjalny nabywca składają oświadczenie, czy między nimi a dłużnikiem nie zachodzą stosunki, o których mowa w art. 128.

Art. 56c. 1. Sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniuupadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie.

2. Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli cena jest zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszonej o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika.

Art. 56d. 1. Uwzględniając wniosek, sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunki sprzedaży, określając co najmniej cenę oraz nabywcę mienia będącego przedmiotem sprzedaży, o której mowa w niniejszym dziale. W postanowieniu sąd może także odwołać się do warunków sprzedaży określonych w projekcie umowy.

2. Na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje wnioskodawcy, a na postanowienie uwzględniające wniosek – każdemu z wierzycieli. Zażalenie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Rejestrze.

Art. 56e. 1. Syndyk zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych w postanowieniu sądu nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia, chyba że zaakceptowane przez sąd warunki umowy przewidywały inny termin.

2. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu przez nabywcę całej ceny do masy upadłości lub po wydaniu syndykowi ceny złożonej wcześniej do depozytu. 3. Do skutków sprzedaży według przepisów niniejszego rozdziału przepisy art. 313, art. 314 i art. 317 stosuje się.

Art. 56f. 1. Jeżeli do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży był dołączony dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu, wydanie przedsiębiorstwa nabywcy następuje niezwłocznie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

2. Wydanie przedsiębiorstwa nabywcy następuje bezpośrednio do rąk nabywcy, przy udziale syndyka. Przepis art. 174 stosuje się odpowiednio.

3. Do czasu uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży nabywca zarządza nabytym majątkiem w granicach zwykłego zarządu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

4. Uchylając postanowienie zatwierdzające warunki sprzedaży, sąd zobowiązuje nabywcę do zwrotu przedsiębiorstwa do rąk syndyka lub dłużnika. Postanowienie jest tytułem egzekucyjnym przeciwko nabywcy.

Art. 56g. 1. Po uprawomocnieniu się postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży sąd z urzędu lub na wniosek syndyka postanowi o wydaniu syndykowi ceny złożonej do depozytu.

2. W innych przypadkach niż określony w ust. 1 o wydaniu ceny z depozytu orzeka na wniosek nabywcy sąd w terminie trzydziestu dni od dnia wydania przedsiębiorstwa syndykowi lub dłużnikowi. Syndyk lub dłużnik może złożyć wniosek o zatrzymanie ceny w depozycie na kolejne dwa tygodnie potrzebne do złożenia wniosku o zabezpieczenie powództwa o odszkodowanie według przepisów ogólnych. Po upływie tego terminu sąd niezwłocznie postanowi o wydaniu ceny z depozytu, chyba że został złożony wniosek o zabezpieczenie.

3. W przedmiocie postanowienia o wydaniu ceny z depozytu w sytuacjach wskazanych w ust. 1 i 2 orzeka sąd w składzie jednoosobowym.

Art. 56h. W terminie przewidzianym na zawarcie umowy sprzedaży syndyk może złożyć wniosek do sądu o uchylenie lub zmianę postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży, jeżeli po wydaniu postanowienia zmieniły się lub zostały ujawnione okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątkowego będącego przedmiotem sprzedaży. Na postanowienie uwzględniające wniosek przysługuje zażalenie. Przepisy art. 56a-56g stosuje się odpowiednio.

(…)