Simplified Restructuring Proceedings

A new legal tool to restructure your business has been available in Poland since 24 June 2020.

Simplified Restructuring Proceedings are enhanced proceedings to approve an arrangement, and they were introduced to the Polish legal system by the so-called Covid Shield 4.0 as of 23 June 2020.

Simplified Restructuring Proceedings were introduced with the aim to simplify and accelerate restructuring proceedings in the times of the Covid-19 epidemic and the resulting economic slowdown.

Simplified Restructuring Proceedings are to date the fastest and the most efficient restructuring tool.


Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu Raportu po roku funkcjonowania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu Aktualizację Raportu za III kwartał 2020 r. dot. nowego instrumentu prawnego służącego restrukturyzacji – uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzonego tzw. Tarczą 4.0.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu Aktualizację Raportu za I kwartał 2021 r. dot. nowego instrumentu prawnego służącego restrukturyzacji – uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzonego tzw. Tarczą 4.0.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu Aktualizację Raportu za III kwartał 2020 r. dot. nowego instrumentu prawnego służącego restrukturyzacji – uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzonego tzw. Tarczą 4.0.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu Aktualizację Raportu za III i IV kwartał 2020 r. dot. nowego instrumentu prawnego służącego restrukturyzacji – uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzonego tzw. Tarczą 4.0.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu Aktualizację Raportu za III kwartał 2020 r. dot. nowego instrumentu prawnego służącego restrukturyzacji – uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzonego tzw. Tarczą 4.0.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu Raport za III kwartał 2020 r. dot. nowego instrumentu prawnego służącego restrukturyzacji – uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzonego tzw. Tarczą 4.0.

Serdecznie zapraszamy do lektury!What are advantages of Simplified Restructuring Proceedings?

 1. Timing: 4 months
 2. stay of enforcement
 3. ban on terminating important contracts
 4. holding Creditors’ Meetings online

The course of the proceedings:

 1. Entering into an agreement with the restructuring advisor
 2. drafting arrangement proposals
 3. publishing in the Official Court Gazette (MSiG) the announcement [start of the recovery period]
 4. the Creditors’ Meeting
 5. filing the application with the Insolvency Court
 6. approval of the arrangement by the Court

Questions & Answers

Is it mandatory to enter into an agreement with a restructuring advisor?

Yes, the agreement with a restructuring advisor is a must in order to start the Simplified Restructuring Proceedings.

The restructuring advisor handles the proceedings from the outset until the closing.

What steps should be taken before making the announcement in the MSiG?

The Debtor should draft its arrangement proposals, a list of receivables, and a list of disputed receivables, and hand them over to the arrangement supervisor (restructuring advisor).

The day of making the announcement in the MSiG is the day of commencing the proceedings.

The arrangement day may not fall earlier than [at least] 7 days before filing the application to make the announcement, and not later than 7 days after it has been filed.

What are the effects of making the announcement?

As of the day of making the announcement, and until the day on which the proceedings to approve an arrangement are discontinued or closed (maximum 4 months):

 1. the enforcement proceedings concerning the receivable which is subject to the arrangement by operation of law, initiated before the day of opening the proceedings, are suspended by operation of law;
 2. the initiation of enforcement proceedings and performance of a decision on granting security for a claim or performance of an order to grant security for a claim arising from the receivable which is by operation of law subject to the arrangement, is not allowed;
 3. a business which enjoys protection from termination of key contracts, including the lease (with the right to collect benefits or or real property where the debtor’s business operates, credit agreements concerning financial resources, leasing agreements, property insurance agreements, bank account agreements, surety agreements, agreements covering licences granted to the debtor, and guarantees or letters of credit without having previously obtained the consent of the supervisor.

What is a remote Creditors’ Meeting?

W ramach UPR możliwe jest także skorzystanie ze zdalnego Zgromadzenia Wierzycieli. Charakteryzuje się ono tym, że:

 1. The voting during the creditors meeting may be held with the use of electronic means of communication.
 2. The voting held with the use of electronic means of communication includes, in particular, transmission of the creditors meeting in real time, when the creditors may speak during the meeting while present at a location different than the location where the creditors meeting is held.
 3. The creditors’ participation in the meeting may only be subject to such requirements and restrictions which are necessary to identify the creditors and to ensure the safety of electronic communication.

Important issues concerning Simplified Restructuring Proceedings

 1. Simplified Restructuring Proceedings will be available only until the end of June 2021.
 2. The announcement may be made only once.
 3. Simplified Restructuring Proceedings are discontinued by operation of law if the application to approve the arrangement is not filed with the court within 4 months of the day of making the announcement.

Tatara & Partners Restructuring & Insolvency Law Firm specializes in proceedings toapprove the arrangement.

Simplified Restructuring Proceedings are a new type of proceedings, based on the proceedings to approve the arrangement.

Our lawyers took part in the legislative process concerning the Simplified Restructuring draft legislation, within the National Chamber of Restructuring Advisors and INSO – Insolvency and Restructuring Law Section of the Allerhand Institute. If you are interested in Simplified Restructuring Proceedings, please contact us at: kancelaria@tatara.com.pl


Tekst ustawy o Uproszczonym Postępowaniu Restrukturyzacyjnym

DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 1086

Pobierz wyciąg z ustawy o UPR Uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Pobierz cały tekst ustawy o UPR Uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

USTAWA

z dnia 19 czerwca 2020 r.

o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
(…)


Rozdział 6


Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne


Art. 15. 1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. podmiot, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814), który zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę, o której mowa w art. 210 tej ustawy, może obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z poniższych przepisów.

2. Obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, każdy z uprawnionych może dokonać tylko jednokrotnie.

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, oświadczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, imię i nazwisko nadzorcy układu albo nazwę spółki handlowej będącej nadzorcą układu oraz odpowiednio numer licencji nadzorcy układu albo numer spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wskazanie dnia układowego.

4. O dokonaniu obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, nadzorca układu zawiadamia sąd właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu, o którym mowa w art. 219 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, w terminie 3 dni od jego dokonania.

5. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane po przygotowaniu przez dłużnika propozycji układowych oraz spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i przekazaniu ich nadzorcy układu.


Art. 16. 1. Dzień dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

2. Dzień układowy nie może przypadać wcześniej niż 7 dni przed złożeniem wniosku o dokonanie obwieszczenia i nie później niż 7 dni po dniu jego złożenia.

3. Z dniem dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu:

1) postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz dotyczące wierzytelności, o której mowa w art. 17, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu z mocy prawa;

2) wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności, o której mowa w art. 17, jest niedopuszczalne;

3) przepisy art. 252, art. 253 oraz art. 256 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne stosuje się odpowiednio; zezwolenia, o których mowa w art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, wydaje nadzorca układu.


Art. 17. 1. Jeżeli propozycje układowe przewidują pełne zaspokojenie wierzytelności, o której mowa w art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, w terminie określonym w układzie, wraz z należnościami ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia zabezpieczenia, nawet jeżeli umowa ta została skutecznie rozwiązana lub wygasła, albo jej zaspokojenie w stopniu nie niższym od tego, jakiego można się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia – do objęcia tej wierzytelności układem nie jest konieczna zgoda wierzyciela.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczonych w sposób określony w art. 249 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.


Art. 18. 1. Na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu sąd uchyla skutki dokonania obwieszczenia, o których mowa w art. 16 ust. 3, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli. Przed wydaniem postanowienia sąd może wysłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Uchylenie skutków dokonania obwieszczenia powoduje także uchylenie ograniczenia dłużnika w sprawowaniu zarządu, o którym mowa w art. 22 ust. 1.

2. Nadzorca układu obwieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o uchyleniu skutków dokonania obwieszczenia, o których mowa w art. 16 ust. 3.


Art. 19. 1. Niezależnie od zbierania głosów, o którym mowa w art. 212 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, nadzorca układu może wyznaczyć termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy nadzorca układu.

2. W razie objęcia układem wierzytelności, o których mowa w art. 17, wierzycieli, o których mowa w art. 17, należy traktować jako odrębną kategorię interesów.

3. Jeżeli istnieją możliwości techniczne, głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Głosowanie z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji obejmuje w szczególności transmisję zgromadzenia wierzycieli w czasie rzeczywistym, w ramach której wierzyciele mogą wypowiadać się w toku zgromadzenia wierzycieli, przebywając w miejscu innym niż miejsce zgromadzenia wierzycieli. Udział wierzycieli w zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji wierzycieli i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

4. Protokół ze zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonego z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji zawiera zapis posiedzenia na elektronicznym nośniku danych.

5. Do zgromadzenia wierzycieli wyznaczonego przez nadzorcę układu stosuje się odpowiednio przepisy o zgromadzeniu wierzycieli zawarte w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz w art. 264 tej ustawy.

6. Przyjęcie układu określonego niniejszymi przepisami ustala się w oparciu o art. 119 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Przyjęcie układu stwierdza nadzorca układu.


Art. 20. 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

2. Na wniosek dłużnika, wierzyciela albo innej osoby mającej w tym interes prawny, sąd wydaje postanowienie stwierdzające umorzenie postępowania z mocy prawa.


Art. 21. 1. W przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców wynagrodzenie nadzorcy układu nie może być wyższe niż 15% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu, a ponadto:

1) w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu przekracza 100 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 100 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 3% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli;

2) w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu przekracza 500 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 500 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 1% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli.

2. W przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu lub umorzenia postępowania, wynagrodzenie nadzorcy układu przewidziane w umowie nie może przekroczyć dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Przepis art. 49 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne stosuje się.


Art. 22. 1. Przepisu art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne nie stosuje się. Od dnia dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności, w terminie trzydziestu dni od dnia jej dokonania. Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna.

2. Jeżeli nadzorca układu udzielił zgody na:

1) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki lub

2) obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem, lub

3) przeniesienie własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności nieobjętej układem, lub

4) obciążenie składników masy układowej innymi prawami – czynności te nie mogą być uznane za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości lub względem masy sanacyjnej, jeżeli informacja o nich została zawarta we wniosku o zatwierdzenie układu, a wniosek ten został prawomocnie zatwierdzony przez sąd.

3. Nadzorca układu udziela zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2, jeżeli jest to niezbędne do zachowania zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu lub zawarcia i wykonania układu oraz zostało zagwarantowane, że środki zostaną przekazane dłużnikowi i wykorzystane dla umożliwienia realizacji planu restrukturyzacji, a ustanowione zabezpieczenie jest adekwatne do udzielonego kredytu lub pożyczki.


Art. 23. Dłużnik w terminie do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu lub w ciągu 7 dni od umorzenia postępowania o zatwierdzenie układu, jeżeli umorzenie następuje po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu, może złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, o którym mowa w art. 328 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, albo uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 334 tej ustawy.


Art. 24. W przypadku dokonania przez dłużnika obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, w złej wierze, wierzycielowi, a także osobie trzeciej przysługuje roszczenie o naprawienie szkody.


Art. 25. 1. Odpowiedzialność za:

1) szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie określonym w art. 21 ust. 1 lub 2a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.[6])),

2) zobowiązania spółki, o których mowa w art. 299 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.[7])),

3) zaległości podatkowe, o których mowa w art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.[8]))

– jest wyłączona także wówczas gdy osoby ponoszące odpowiedzialność z tytułów wskazanych w pkt 1–3, wykażą, że w terminie określonym w art. 21 ust. 1 lub 2a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe dokonano obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, oraz, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu albo w jego następstwie do otwarcia postępowania sanacyjnego lub do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 23 lub, że w terminie 7 dni od umorzenia postępowania o zatwierdzenie układu na podstawie art. 20 złożono wniosek o ogłoszenie upadłości albo wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, który doprowadził do otwarcia takiego postępowania.

2. Przez dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i przez zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego, o których mowa w art. 131a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, rozumie się także, odpowiednio, dzień dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, oraz dzień umorzenia postępowania, o którym mowa w art. 20.

(…)