Stowarzyszenie Wiosna

Pożegnanie z Wiosną – w czasie kryzysu.
#Nieupadajpochopnie

Szanowni Państwo,
W dniu 25 marca 2020 r., Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwolnił mnie z funkcji kuratora dla Stowarzyszenia „Wiosna” z siedzibą w Krakowie.
Tym samym misja kuratora w Stowarzyszeniu została formalnie zakończona. Faktycznie nastąpiło to długo wcześniej – 20 czerwca zeszłego roku, kiedy Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia wybrało Zarząd o kompromisowym składzie, który przejął zarządzanie Stowarzyszeniem, co zapobiegło jego upadkowi.
Co należy podkreślić, misja ta zakończyła się sukcesem. Był to niewątpliwie wyjątkowy projekt, i pamiętny, gorący miesiąc pełen pracy i wyzwań. Chciałbym w tym momencie podziękować wszystkim, którzy w tym projekcie uczestniczyli:
 • wolontariuszom i pracownikom – za wiarę w misję Stowarzyszenia i za walkę o jego przetrwanie;
 • darczyńcom i sponsorom – o to, że nadal wspierali „Wiosnę” w trudnym dla niej okresie;
 • członkom Stowarzyszenia – za mądre i odpowiedzialne decyzje, które pozwoliły przetrwać Stowarzyszeniu;
 • dziennikarzom – za zaangażowane informowanie o przebiegu kurateli;
 • wreszcie mojemu nieocenionemu zespołowi, za oddaną pracę w dzień i w nocy.

Zakończenie misji akurat w takim momencie, to jest w czasie epidemii koronawirusa, nie jest przypadkowe. Wszak była to misja dla prawnika restrukturyzacyjnego, który miał pomóc przetrwać organizacji w kryzysie. I to się udało. Z korzyścią dla Polaków, który będą Wiosny potrzebować w tym czasie.
Przykład Wiosny pokazuje, iż potencjał dla przetrwania w każdych, nawet najbardziej niesprzyjających okolicznościach ma każda organizacja. Każda, nawet najmniejsza, która już – lub wkrótce – będzie walczyć o przetrwanie. To będzie wymagało dużego wysiłku, poświęcenia, umiejętności rezygnacji z tego, co nie jest rzeczywiście potrzebne. To będzie wymagało trudnych decyzji, ponieważ nadchodzą trudne czasy.
Natomiast nie ma sytuacji bez rozwiązań. Należy je, wręcz trzeba dostrzec -pomimo niepokoju i szumu. Nie upadajmy pochopnie, a przede wszystkim nie upadajmy na duchu. Życzę wszystkim zdrowia – i pogody ducha.
Karol Tatara
Radca prawny
Doradca restrukturyzacyjny

KOMUNIKAT KURATORA STOWARZYSZENIA WIOSNA
PO WALNYM ZGROMADZENIU

Kurator informuje, że:

 1. W czasie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wiosna w dniu 19.06.2019 r. (zakończonym w dniu 20.06.2019 r.) Członkowie Stowarzyszenia w liczbie 17 osób, wybrali Zarząd w osobach: Anna Wilczyńska (Prezes Zarządu), Dominika Langer-Gniłka (Wiceprezes), Anna Korzycka (Wiceprezes), Łukasz Słoniowski (Wiceprezes);
 2. Kurator wyraża nadzieję, że wybór ten zostanie uszanowany przez wszystkie zainteresowane strony, gdyż został on w ocenie Kuratora dokonany zgodnie z przepisami prawa i Statutem Stowarzyszenia;
 3. Dokonany przez Członków wybór, jako kompromis różnych środowisk i wypracowanie rozwiązania, w ocenie Kuratora może przyczynić się do pomyślnej realizacji programów społecznych – w tym zwłaszcza Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości;
 4. Kurator życzy powodzenia nowowybranemu Zarządowi;
 5. Kurator wyraża nadzieję, że dla wzmocnienia mandatu nowego zarządu, dotychczas wniesione środki zaskarżenia zostaną cofnięte.

KOMUNIKATY KURATORA STOWARZYSZENIA WIOSNA
SPRECYZOWANIE INFORMACJI MEDIALNYCH

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (11-06-2019 r.) Kurator poprosił o sprecyzowanie informacji opublikowanych przez portal www.wp.pl.
Treść wiadomości Kuratora znajduje się w załączniku.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (05-06-2019 r.) Kurator poprosił o sprecyzowanie nieprawdziwych informacji dot. udziału ks. Grzegorza Babiarza oraz p. Joanny Sadzik w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia WIOSNA.
Chodzi o zdanie: „Zgodnie z analizą prawną sporządzoną przez kuratora ani Joanna Sadzik, ani ks. Grzegorz Babiarz, którzy uważali, że są prawowitymi prezesami, nie są członkami stowarzyszenia, a to oznacza, że nie mogą głosować podczas walnego zgromadzenia, ale – jeśli zechcą – mogą w nim uczestniczyć.”
Ani ks. Grzegorz Babiarz, ani Joanna Sadzik – nie będąc Członkami Stowarzyszenia WIOSNA – nie mogą wziąć udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które wybierze nowy Zarząd. Gości może zaprosić wyłącznie kurator w ramach tylko jednego punktu porządku obrad Zgromadzenia – przewidującego wysłuchanie kuratora oraz zaproszonych przez niego gości. W pozostałej części Walnego Zgromadzenia – zwłaszcza tej dotyczącej głosowania nad wyborem Zarządu – wziąć udział mogą jedynie Członkowie Stowarzyszenia.
Kurator wysłał prośbę o poprawienie artykułów do niektórych mediów, a treść wiadomości Kuratora znajduje się w załączniku.

KOMUNIKAT PRASOWY KURATORA STOWARZYSZENIA WIOSNA

 1. Kurator informuje, że na dzień 19.06.2019 r. (środa) na godz. 17.15, zwołał Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WIOSNA, które odbędzie się w lokalu Stowarzyszenia. Przedmiotem obrad będzie wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Kurator dokonał określenia 18 Członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, a analiza ta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
 3. Kurator wskazuje, że słowo curator po łacinie oznacza „opiekun”, i tak też Kurator rozumie swoją rolę, a ponadto w dniu 20.05.2019 r., przyrzekł, iż powierzone mu obowiązki kuratora wykona z całą sumiennością i zgodnie z interesem społecznym, mając zawsze na względzie dobro osoby podlegającej jego pieczy.
 4. Osobą tą jest Stowarzyszenie WIOSNA, które jest wiązką relacji pomiędzy szeregiem podmiotów: m.in. członkami, wolontariuszami, pracownikami, partnerami, darczyńcami. Kurator starał się spotkać z przedstawicielami tych grup, i co za tym idzie chciałby zapewnić, że głos ich przedstawicieli powinien być wysłuchany na Walnym Zgromadzeniu Członków, tak aby Członkowie Stowarzyszenia mieli pełne informacje mogące doprowadzić do podjęcia przemyślanej oraz odpowiedzialnej decyzji.
 5. Kurator ma nadzieję, że Członkowie Stowarzyszenia będą kierować się jego dobrem, a dzięki mądrym decyzjom Stowarzyszenie po 19.06.2019 r. będzie nadal mądrze niosło pomoc społeczną, która jest tak bardzo potrzebna.
 6. Kurator informuje, że jego komunikaty dostępne są na stronie: https://tatara.com.pl/stowarzyszenie-wiosna/
 7. Kurator prosi także, by wszelkie pytania odnośnie stanu faktycznego i prawnego – celem zapewnienia jak największej rzetelności i prawdziwości przekazywanych informacji, a nadto celem usprawnienia komunikacji – kierować drogą e-mailową na adres: kurator@tatara.com.pl

Kurator – radca prawny Karol Tatara

Kraków, dnia 5 czerwca 2019 r.

KOMUNIKAT KURATORA STOWARZYSZENIA WIOSNA

Postanowieniem z dnia 20 maja 2019 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ustanowił radcę prawnego Karola Tatarę kuratorem Stowarzyszenia Wiosna z siedzibą w Krakowie, ze względu na nieposiadanie przez to Stowarzyszenie zarządu zdolnego do działań prawnych, to jest w oparciu o art. 30 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (sygn. akt: KR.XI.Ns-Rej KRS 11792/19/504).

Kurator jest obowiązany do zwołania w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy Walnego Zebrania (Zgromadzenia) Członków Stowarzyszenia Wiosna w celu wyboru zarządu. Jeżeli niezbędne czynności nie zostaną zakończone przed upływem tego okresu, Sąd może go przedłużyć nie dłużej niż o 6 miesięcy. Do czasu wyboru zarządu, kurator reprezentuje Stowarzyszenie Wiosna w sprawach majątkowych wymagających bieżącego załatwienia.

W celu zrealizowania zadań, do których kurator został ustanowiony, w dniu 20 maja 2019 r. kurator rozpoczął zabezpieczanie majątku Stowarzyszenia Wiosna oraz inwentaryzację dokumentacji. Po dokonaniu koniecznych analiz stanu faktycznego i prawnego (m.in. w zakresie ustalenia listy Członków Stowarzyszenia Wiosna), kurator niezwłocznie podejmie czynności zmierzające do wyboru zarządu przez organ Stowarzyszenia właściwy zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Wiosna.

W celu kontaktu z kuratorem należy zwracać się drogą elektroniczną na adres: kurator@tatara.com.pl

Karol Tatara – Kurator

Kraków, dnia 20 maja 2019 r.