Zalety pre-packu, czyli przygotowanej likwidacji

on

Zalety przygotowanej likwidacji firmy:

  1. szybkość procesu (istotną wadą sprzedaży w toku tradycyjnego postępowania upadłościowego jest znaczny czas upływający pomiędzy ogłoszeniem upadłości a dojściem do skutku transakcji sprzedaży aktywów upadłego, nierzadko ze znacznym obniżeniem ich wartości z uwagi na upływ czasu. Pre-pack wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku i jest procedurą szybką, gdyż z reguły pomiędzy przystąpieniem do procesu a zatwierdzeniem warunków sprzedaży przez Sąd mija od 4 do 8 miesięcy [gdy wpłynie zażalenie na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia warunków sprzedaży], co jest czasem istotnie krótszym niż przy tradycyjnej upadłości, która nierzadko trwa latami)
  2. brak odpowiedzialności nabywcy za stare długi (sprzedaż egzekucyjna) – sprzedaż dokonywana w procedurze przygotowanej likwidacji cieszy się statusem sprzedaży egzekucyjnej, co oznacza, że stare długi upadłego nie obciążają nabywcy przedmiotu pre-packu
  3. istotne odciążenie Sądów Upadłościowych – zaletą pre-pack jest pozwalenie na likwidację całego majątku upadłego już na początkowym etapie postępowania z pominięciem czasochłonnej i długotrwałej procedury przetargowej, co pozwala na sprawne przeprowadzenie całej procedury
  4. możliwość uzyskania realistycznej ceny z dyskontem (sprzedaż wymuszona) – ze względu na dokonanie sprzedaży w warunkach związanych z niewypłacalnością, celowe jest obniżenie wartości przedmiotu pre-packu o dyskonto dla sprzedaży wymuszonej, co pozwala na ustalenie optymalnej z punktu widzenia inwestora ceny za nabywane aktywa
  5. nabycie funkcjonujących / pracujących aktywów – mając na względzie krótki czas pomiędzy złożeniem wniosku a zatwierdzeniem warunków sprzedaży, przedsiębiorstwo będące przedmiotem pre-packu jest nabywane w warunkach ciągle funkcjonujących, a przy zabezpieczeniu interesów wszystkich stron, możliwa jest sytuacja, w której np. pracownicy w ogóle nie odczują zmiany podmiotowej po stronie właścicielskiej, gdyż przedsiębiorstwo będzie cały czas funkcjonowało
  6. ograniczony krąg oferentów – zamysłem ustawodawcy polskiego było jak najszybsze i jak najefektywniejsze ukształtowanie procedury przygotowanej likwidacji, przez co inwestor, który złoży ofertę nie musi obawiać się licytacji czy też aukcji, lub swoistego wyścigu ofert – jeżeli transakcja odpowiada warunkom określonym w przepisach, jego oferta powinna zostać wybrana
  7. ograniczony audyt prawno-finansowy przedmiotu pre-packu – skutek sprzedaży egzekucyjnej wobec aktywów nabywanych w pre-packu sprawia, że due diligence przedmiotu pre-packu może być ograniczony, skoro z mocy ustawy stare zobowiązania nie przechodzą na nabywcę
  8. transakcja pod nadzorem sądowym – zaangażowane strony nie muszą obawiać się zarzutów dotyczących prawidłowości transakcji, lub też ustalonej ceny, gdyż warunki sprzedaży podlegają ocenie i kontroli organów postępowania upadłościowego, tj. Sądu oraz Tymczasowego Nadzorcy Sądowego.

Zalety Pre-Pack

Pre-pack jest rozwiązaniem nowoczesnym, godzącym zarówno interesy dłużnika, inwestora jak i wierzycieli. Przedstawione powyżej zalety tej instytucji mają znaczenie dla wszystkich interesariuszy procesu przygotowanej likwidacji.

artykuly