Sądem właściwym jest zawsze sąd gospodarczy

on

Nie każdy sąd rejonowy jest właściwym do rozpatrywania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Mimo iż wniosek składa konsument sprawa zostanie przekazana do sądu gospodarczego. Przepis Prawa upadłościowego przesądza, że sprawy upadłościowe rozpoznaje sąd gospodarczy.

Kolejną pułapką dla konsumentów może być określenie właściwego sądu gospodarczego. Nie zawsze jest to najbliższy sąd gospodarczy od miejsca zamieszkania dłużnika. Właściwość miejscowa została wyznaczona odgórnie poprzez podział jurysdykcyjny kraju.

Zgodnie z ustawą jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwa, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a gdy dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania albo siedziby, właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika. Należy mieć na uwadze, że miejsce zamieszkania dłużnika nie jest tym samym co miejsce zameldowania. Nie zawsze tym adresem będzie adres uwidoczniony w dowodzie osobistym. Najistotniejsze dla oceny, który sąd jest właściwy, jest ustalenie faktycznego miejsca zamieszkania dłużnika. Zgodnie z regulacjami ogólnymi zawartymi w Kodeksie cywilnym, miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

GZ

artykuly