Rzetelność dłużnika warunkiem oddłużenia

on

Warunkiem niezbędnym do oddłużenia konsumentów (osób nieprowadzących działalności gospodarczej) jest rzetelność dłużnika w podejmowaniu decyzji o zaciąganiu nowych zobowiązań.

Warunki oddłużenia w przypadku upadłości konsumenckiej

Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze wyklucza możliwość ogłoszenia upadłości konsumenta gdy:

  • dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  • w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie w przedmiocie upadłości konsumenckiej i postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika;
  • w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku uchylono plan spłaty wierzycieli ustalony dla dłużnika;
  • w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;
  • w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań;
  • jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne.

Oddłużanie osób fizycznych – możliwość pominięcia niektórych przesłanek uniemożliwiających

Ostrość przesłanek uniemożliwiających ogłoszenie upadłości konsumenta została złagodzona przez ustawodawcę poprzez wskazanie, że niektóre z tych przesłanek można pominąć, jeśli przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
To jednak jest kwestią oceny Sądu i wymaga przeprowadzenia dowodów przez samego dłużnika.

GZ

artykuly