Przygotowana likwidacja
(pre-pack)
Rewolucyjna forma nabycia przedsiębiorstwa
w kryzysie
tatara.com.pl
Pre-pack to nowa procedura w Prawie upadłościowym umożliwiająca nabycie
przedsiębiorstwa (ZCP) upadającego dłużnika w ramach 4 stopniowego procesu
bez przeprowadzania przetargu
Pozyskanie inwestora niepowiązanego z dłużnikiem na zakup:
a) przedsiębiorstwa lub
b) zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) lub
c) Istotnych składników przedsiębiorstwa
Złożenie wniosku do sądu przez dłużnika lub jego wierzyciela osobistego ze wskazaniem
co najmniej nabywcy i ceny sprzedaży wraz z wyceną biegłego
Proponowana cena uwzględnia dyskonto z tytułu odjęcia hipotetycznych kosztów
postępowania upadłościowego prowadzonego na zasadach ogólnych
Weryfikacja wyceny i warunków sprzedaży przez tymczasowego nadzorcę sądowego
Jednoczesne ogłoszenie upadłości i zatwierdzenie sprzedaży przez sąd
Ogłoszenie decyzji sądu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z terminem 7 dni na
zaskarżenie przez każdego z wierzycieli do sądu okręgowego
Zawarcie umowy sprzedaży w ciągu 30 dni od uprawomocnienia postanowienia sądu
Do dnia zawarcia umowy sprzedaży możliwe jest zawarcie umowy pomostowej
dzierżawy/współpracy dotyczącej korzystania z przedmiotu sprzedaży
Przeprowadzenie ograniczonego audytu prawno-finansowego
Wybór biegłego do wyceny przez dłużnika w porozumieniu z inwestorem
Wycena przez biegłego uwzględniająca dyskonto z tytułu szybkiej sprzedaży
Pozyskanie
inwestora
Audyt i wycena
Wniosek do
sądu o
upadłość i
zgodę na
sprzedaż
Zawarcie
umowy
sprzedaży
1
2
3
4
tatara.com.pl
Szybkość procesu – 4-8 miesięcy od
złożenia wniosku do sądu do zawarcia
umowy sprzedaży
Odcięcie się od starych zobowiązań
dzięki skutkowi sprzedaży egzekucyjnej
Skasowanie zabezpieczeń rzeczowych
Możliwość wskazania osoby biegłego
Nabycie funkcjonującego
przedsiębiorstwa
Brak przetargu
Ograniczony audyt prawno-finansowy
przedmiotu pre-packu dokonany przez
inwestora
ZALETY/SZANSE WADY/ZAGROŻENIA
Konieczność zapłaty całej ceny przed
zawarciem umowy sprzedaży
Brak procedur ze strony banków
mogących finansować nabycie mienia w
pre-packu
Ryzyko zaskarżenia decyzji sądu przez
wierzycieli upadłego lub złożenia przez
syndyka wniosku o uchylenie/zmianę
postanowienia o zatwierdzeniu
warunków sprzedaży
Pre-pack umożliwia szybką sprzedaż z zachowaniem
biznesowej ciągłości przedsiębiorstwa oraz uwolnienie od
zobowiązań i zabezpieczeń
tatara.com.pl