Prawo restrukturyzacyjne

Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy.

Specjalnością Kancelarii jest połączenie zagadnień prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z szeroko rozumianym prawem gospodarczym, w szczególności w zakresie prawa spółek oraz rynku kapitałowego.

Oferta Kancelarii w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego obejmuje:

  • obsługę dłużnika ubiegającego się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości; w tym również upadłość konsumencką, w szczególności byłych przedsiębiorców lub członków zarządów spółek;
  • obsługę upadłego w postępowaniu upadłościowym, w szczególności w postępowaniu z możliwością zawarcia układu: przygotowanie propozycji układowych waz z propozycjami ich finansowania, obejmujących również konwersję wierzytelności na udziały lub akcje, obsługę procesu zawierania układu na Zgromadzeniu Wierzycieli, zatwierdzenia układu przed Sądem upadłościowym,
  • obsługę wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, jak obsługę wierzyciela po ogłoszeniu upadłości w postaci: zgłoszenia wierzytelności, składania wniosków o wyłączenie z masy, reprezentowania wierzyciela w Radzie Wierzycieli.
  • obsługę innych podmiotów zainteresowanych uczestniczących w postępowaniu upadłościowym, tj. syndyków, nadzorców sądowych, inwestorów.

Kancelaria doradza w szeroko rozumianych procesach restrukturyzacyjnych oraz optymalizacyjnych, do których należą:

  • restrukturyzacja kapitałowa poszczególnych podmiotów oraz całych grup kapitałowych, w szczególności poprzez: przekształcenie, połączenie lub podział spółek w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, przekształcenie przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w spółki kapitałowe, restrukturyzacja z uwzględnieniem mechanizmów aportowych m.in. przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W procesie restrukturyzacji uwzględniona jest w szczególności optymalizacja formy prawnej pod kątem odpowiedzialności wspólników lub członków zarządów.
  • restrukturyzacja zadłużenia, w postaci zawarcia układu z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, negocjacje i zawieranie układów/ugód pozasądowych, układów ratalnych z ZUS, US, innymi wierzycielami publicznoprawnymi.

Ponadto Kancelaria wykonuje usługi z zakresu prawa spółek i rynku kapitałowego, takie jak: zakładanie spółek, likwidacja spółek, podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego, przygotowana likwidacjaumorzenie akcji/udziałów, zmiana i optymalizacja statutów oraz innych aktów korporacyjnych, emisja obligacji korporacyjnych, w tym również wprowadzanych na rynek Catalyst, oferta publiczna akcji, wprowadzanie akcji na rynek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym też rynek NewConnect.

Kancelaria reprezentuje w postępowaniach sądowych w zakresie odpowiedzialności członków zarządów za zobowiązania spółek (z art. 299 Kodeksu spółek handlowych), jak również w postępowaniach administracyjnych lub sądowoadministracyjnych w tym zakresie (art. 116 Ordynacji podatkowej). Kancelaria reprezentuje również w postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 Prawa upadłościowego) oraz w postępowaniach karnych z tytułu nie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie (art. 586 Kodeksu spółek handlowych).

W zakresie świadczonej pomocy prawnej Kancelaria współpracuje z wyspecjalizowanymi doradcami, takimi jak: doradcy podatkowi, biegli rewidenci, biegli sądowi, rzeczoznawcy majątkowi, rzecznicy patentowi.