Ogłoszenia dla Obligatariuszy:

KOMUNIKAT NR 4/01/2019 KURATORA OBLIGATARIUSZY
USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 R.

Kurator Obligatariuszy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki Unified Factory S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Dłużnik”), prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym do spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GRp 29/18), informuje, że:

I. spotkanie Kuratora z Obligatariuszami Dłużnika odbyło się w dniu 9 stycznia 2019 r. w Hotelu Golden Tulip Warsaw Centre.

Podsumowanie spotkania:

  1. W I części spotkania obecny był Pan Szymon Betlej – Członek Zarządu Dłużnika, który przedstawił informacje o aktualnej trudnej sytuacji spółki, która wymaga dofinansowania zewnętrznego. Poinformował również, że Zarząd Dłużnika, na potrzeby opracowania planu restrukturyzacyjnego, opracowuje obecnie prognozowane wyniki w okresie 5-letnim. Prognozy te zakładają wpływ do Spółki środków zewnętrznych. Zarząd zadeklarował, że dane te zostaną opublikowane raportem bieżącym w najbliższym czasie po zakończeniu prac nad nimi. W tej części spotkania obecny był także r.pr. Zbigniew Mrowiec, pełnomocnik potencjalnego inwestora. Pełnomocnik przedstawił wstępny mechanizm dofinansowania Spółki, informując jednocześnie, że ostateczna kwota dofinansowania oraz sposób dofinansowania będą zależeć od powodzenia restrukturyzacji i dokumentów finansowych opracowywanych obecnie przez Zarząd Dłużnika. Na chwilę obecną potencjalny inwestor nie ujawnia swojej tożsamości ani kwoty, którą jest skłonny zainwestować.
  2. W II części spotkania odbyła się dyskusja dotycząca akceptowalnych dla Obligatariuszy warunków restrukturyzacji swoich wierzytelności. Obligatariusze postanowili wstrzymać się z ostatecznymi konkluzjami do momentu otrzymania bardziej szczegółowych informacji o sytuacji finansowej Dłużnika, w tym zapowiadanej przez Zarząd publikacji prognozy wyników w okresie 5 lat, i zakresu oraz sposobu zaangażowania się inwestora w proces restrukturyzacji.
  3. Siedmioro Obligatariuszy uczestniczących w spotkaniu zgłosiło swoje kandydatury do Rady Wierzycieli. Podczas głosowania jednomyślnie uzyskali poparcie dla swoich kandydatur. Dane kandydatów zostaną przedstawione w kolejnym komunikacie Kuratora po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów. Obligatariusze, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu będą mieli szansę udzielić poparcia kandydatom drogą mailową.
KOMUNIKAT NR 3/01/2019 KURATORA OBLIGATARIUSZY
USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 02 STYCZNIA 2019 R.
Kurator Obligatariuszy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki Unified Factory S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Dłużnik”), prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GRp 29/18), w uzupełnieniu Komunikatu 2/12/2018 z dnia 28.12.2018 r., informuje, że:
I. spotkanie Kuratora z Obligatariuszami Dłużnika odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 r. w godzinach od 11:00 do 14:00 w Hotelu Golden Tulip Warsaw Centre mieszczącym się przy ul. Towarowej 2, 00-811 Warszawa, w sali AZALIA II na I piętrze,
II. Obligatariusze planujący wziąć udział w spotkaniu z Kuratorem zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz przedstawić świadectwo depozytowe dokumentujące posiadanie obligacji z terminem ważności nie krótszym niż do 9 stycznia 2019 r. lub mogą upoważnić Kuratora do potwierdzenia faktu posiadania przez siebie obligacji bezpośrednio w Domu Maklerskim prowadzącym ewidencję obligacji, tj. w Noble Securities S.A. Poniżej można pobrać przykładowy wzór upoważnienia zawierający niezbędne elementy,
III. Obligatariusz na spotkaniu w dniu 09.01.2019 r. oraz w dalszym toku postępowania może byś reprezentowany wobec Kuratora przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być dowolna osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W takim wypadku pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć Kuratorowi oryginał pełnomocnictwa, przedstawić oryginał świadectwa depozytowego lub przedłożyć oryginał upoważnienia, o którym mowa w pkt II podpisany przez Obligatariusza. Poniżej można pobrać przykładowy wzór pełnomocnictwa,
IV. Obligatariusze, którzy zdecydują się na udzielenie Kuratorowi upoważnienia do potwierdzenia faktu posiadania przez siebie obligacji Dłużnika bezpośrednio w Domu Maklerskim, proszeni są o przesłanie skanu upoważnienia, o którym mowa w pkt II, do dnia 07.01.2019 r. na adres mailowy kurator@tatara.com.pl celem przeprowadzenia wcześniejszej weryfikacji danych.

KOMUNIKAT NR 2/12/2018 KURATORA OBLIGATARIUSZY
USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R.

Kurator Obligatariuszy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki Unified Factory S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Dłużnik”), prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GRp 29/18):

I. Informuje o spotkaniu Kuratora z Obligatariuszami Dłużnika, które zaplanowane zostało na dzień 9 stycznia 2019 r. w godzinach od 11:00 do 14:00 w Hotelu Golden Tulip Warsaw Centre mieszczącym się przy ul. Towarowej 2, 00-811 Warszawa. Kurator zaprasza wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu.

Przedmiotem spotkania będzie:

  1. przeprowadzenie konsultacji z Obligatariuszami na temat propozycji układowych przedstawionych przez Dłużnika oraz dyskusja na temat propozycji układowych możliwych do zaakceptowania przez ogół Obligatariuszy.
  2. wyłonienie kandydatów do Rady Wierzycieli spośród zgłaszających się Obligatariuszy. Zgodnie z przepisami, RW m.in. udziela pomocy i kontroluje czynności Nadzorcy Sądowego, bada stan funduszy spółki, udziela zezwolenia na dokonanie przez Dłużnika określonych czynności, a także może wyrażać opinię w innych sprawach, jeżeli zażąda tego Sędzia-Komisarz, Nadzorca Sądowy lub Dłużnik. RW może również badać księgi i dokumenty przedsiębiorstwa Dłużnika oraz żądać od Dłużnika i Nadzorcy Sądowego wyjaśnień. RW przysługuje również uprawnienie do złożenia propozycji układowych.
    Proszę aby osoby zaineresowane udziałem w pracach RW zgłaszały swoje kandydatury. Odpowiedzi proszę udzielać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kurator@tatara.com.pl
  3. propozycje uzupełnienia tematów poruszanych podczas spotkania interesujących Obligatariuszy proszę przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kurator@tatara.com.pl

 

KOMUNIKAT NR 1/12/2018 KURATORA OBLIGATARIUSZY
USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 11 GRUDNIA 2018 R.

Kurator Obligatariuszy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki Unified Factory S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Dłużnik”), prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GRp 29/18):

I. Prosi Obligatariuszy Dłużnika o zajęcie stanowiska w przedmiocie propozycji układowych złożonych przez Dłużnika. Treść propozycji układowych została opublikowana na stronie internetowej Dłużnika raportem bieżącym.

Link do propozycji układowych:
https://unifiedfactory.com/wp-content/uploads/2018/11/RB_2018_propozycje-uk%C5%82adowe_8_11_2018_publikacja.pdf

W szczególności proszę o wskazanie:

a. Czy Obligatariusze dopuszczają możliwość konwersji swoich wierzytelności na akcje Dłużnika?

Zgodnie z propozycjami układowymi złożonymi przez Dłużnika konwersji na akcje ma podlegać 30% należności głównej każdego z Obligatariuszy. Oznacza to, że zamiast spłaty w zakresie 30% należności głównej Obligatariusze mieli by otrzymać akcje spółki Unified Factory S.A. w restrukturyzacji.

b. Czy Obligatariusze są skłonni zaakceptować bardziej odległy termin zapłaty w zamian za zwiększenie poziomu spłaty?

Odpowiedzi proszę udzielać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kurator@tatara.com.pl

II. Informuje o możliwości powołania Rady Wierzycieli („RW”) i zamiarze podjęcia kroków celem powołania przez Sąd RW. Zgodnie z przepisami, RW m.in. udziela pomocy i kontroluje czynności Nadzorcy Sądowego, bada stan funduszy spółki, udziela zezwolenia na dokonanie przez Dłużnika określonych czynności, a także może wyrażać opinię w innych sprawach, jeżeli zażąda tego Sędzia-Komisarz, Nadzorca Sądowy lub Dłużnik. RW może również badać księgi i dokumenty przedsiębiorstwa Dłużnika oraz żądać od Dłużnika i Nadzorcy Sądowego wyjaśnień. RW przysługuje również uprawnienie do złożenia propozycji układowych.

Proszę, aby osoby zainteresowane udziałem w pracach RW zgłaszały swoje kandydatury. Odpowiedzi proszę udzielać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kurator@tatara.com.pl

III. Osoby zainteresowane otrzymywaniem komunikatów od Kuratora bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej proszone są o przesłanie prośby na adres: kurator@tatara.com.pl celem dodania ich do listy mailingowej.

IV. Informuje, że doszło do spotkania Kuratora z Zarządem Unified Factory S.A. w restrukturyzacji, podczas którego Zarząd omówił aktualną sytuację Spółki oraz perspektywy na najbliższy okres. Kurator otrzymał dostęp do danych Dłużnika poprzez tzw. VDR oraz wystąpił o dodatkowe wyjaśnienia. Nadto Kurator spotkał się z Nadzorcą Sądowym celem omówienia aktualnego stanu postępowania. W najbliższych dniach planowane jest spotkanie Kuratora z Administratorem Zastawu.