Pre-pack: FAQ – Pytania i odpowiedzi

Pre-pack.
Przygotowana likwidacja jako narzędzie inwestycji i restrukturyzacji.

 • Na czym polega pre-pack?

  Przygotowana likwidacja, czyli pre-pack polega na zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika (lub jego znacznej części) jednocześnie z ogłoszeniem upadłości. Umożliwia to szybką sprzedaż funkcjonującego przedsiębiorstwa podmiotowi wskazanemu we wniosku nabywcy, za określoną we wniosku cenę. Sprzedaż taka powinna nastąpić w ciągu 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w tym przedmiocie.

 • Czy muszę zgłaszać wniosek o ogłoszenie upadłości, aby sprzedać przedsiębiorstwo w ramach pre-packu?

  Wniosek o ogłoszenie upadłości musi zostać złożony, aby można było złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, czyli właśnie pre-pack. Nie ma jednak wymogu, aby wnioski te były złożone jednocześnie, ani aby pochodziły od jednego wnioskodawcy.

 • Ile kosztuje wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa?

  Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa nie podlega odrębnej opłacie sądowej, jednak trzeba mieć świadomość, że do wniosku dołącza się wycenę biegłego sądowego, której koszty trzeba pokryć. Jeżeli jednak wniosek o pre-pack jest składany razem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, to wniosek taki (o ogłoszenie upadłości) podlega opłacie stałej 1.000 złotych.

 • Ile trwa rozpoznawanie wniosku o pre-pack?

  Z dotychczasowego doświadczenia Kancelarii wynika, że rozpoznawanie wniosku o pre-pack trwa ok. 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego i poprawnego wniosku. Termin ten jednak zależy od obłożenia Sądów i indywidualnych właściwości przedsiębiorstwa dłużnika.

 • Czy jako nabywca ponoszę odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa kupowanego w ramach pre-packu?

  Nie. Zgodnie z Prawem upadłościowym nabycie przedsiębiorstwa w ramach pre-packu jest nabyciem egzekucyjnym, czyli wolnym od zobowiązań.

 • Jestem wierzycielem przedsiębiorstwa, które złożyło wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży – obawiam się, że moje prawa zostaną naruszone wskutek sprzedaży po zaniżonej cenie – czy mam jakieś środki ochrony prawnej?

  Tak, wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa.

 • Czy nabywcą przedmiotu pre-packu może być obcokrajowiec, lub przedsiębiorca zagraniczny?

  Tak, ustawa nie ogranicza kręgu potencjalnych inwestorów – nabywców przedsiębiorstwa w ramach pre-packu.

 • Czy jako podmiot powiązany mogę kupić przedsiębiorstwo w ramach pre-packu?

  Tak, ustawa pozwala na nabycie przedmiotu pre-packu również przez podmioty powiązane, jednak w takiej sytuacji cena musi być nie niższa niż cena oszacowania ustalona na podstawie opinii biegłego.

 • Z kim zawieram umowę sprzedaży przedsiębiorstwa?

  Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa zawierana jest w ramach pre-packu z Syndykiem masy upadłości dłużnika, ponieważ jest dokonywana w ramach postępowania upadłościowego.

 • Czy Syndyk może nie zawrzeć ze mną umowy?

  Istnieje ryzyko, że Syndyk będzie oponował przeciwko niektórym postanowieniom umowy, dlatego ze względów praktycznych rekomendowane jest, aby do wniosku o pre-pack dołączać projekt umowy, który następnie zatwierdzi Sąd.

 • Do kiedy muszę zapłacić cenę za nabywane przedsiębiorstwo?

  Cena powinna być zapłacona przed podpisaniem umowy z Syndykiem, który będzie sprzedawał przedsiębiorstwo.

 • Jakie są wymogi formalne wniosku o pre-pack?

  Wniosek o pre-pack powinien zawierać: – osobę nabywcy przedmiotu pre-packu – proponowaną cenę zakupu – opis i oszacowanie przedmiotu pre-packu dokonane przez osobę wpisaną na listę biegłych sadowych – oświadczenie, że sprzedaż nie następuje na rzecz podmiotów powiązanych z dłużnikiem Możliwe jest także dołączenie projektu umowy z nabywcą (zamiast tylko osoby i proponowanej ceny).

slide-2
slide-3

Prezentacja: Przygotowana likwidacja (pre-Pack)

Przygotowana likwidacja (pre-pack) – rewolucyjna forma restrukturyzacji
Obowiązująca od 01.01.2016 r. nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne, oprócz wprowadzenia czterech nowych postępowań restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców w kryzysie, wprowadziła również istotne zmiany w Prawie upadłościowym.
Jedną z najistotniejszych takich zmian jest wprowadzenie nowego postępowania jakim jest pre-pack, czyli przygotowana likwidacja.

Przygotowana likwidacja polega na tym, że wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zostaje złożony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego lub jego znacznej części (np. w formie ZCP). Wniosek może być też złożony po wpłynięciu samego wniosku o ogłoszenie upadłości, np. jako reakcja na złożenie wniosku o upadłość przez wierzyciela. We wniosku należy wskazać co najmniej proponowanego nabywcę oraz cenę, za którą gotów jest on nabyć składniki majątkowe upadłego. Do wniosku musi zostać również dołączona wycena tego majątku sporządzona przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych.
Sąd wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości rozpoznaje wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, czyli przynajmniej osobę nabywcy oraz zaproponowaną cenę sprzedaży. Ze względów praktycznych wskazane jest, aby do wniosku dołączać również projekt umowy, który może zatwierdzić Sąd.
Po uprawomocnieniu się decyzji Sądu, najpóźniej w ciągu 30 dni zawierana jest umowa nabycia przedsiębiorstwa przez nabywcę, którego zatwierdził Sąd.

Przygotowana likwidacja jest w ocenie Kancelarii bardzo atrakcyjną formą restrukturyzacji, gdyż prowadzi do bardzo szybkiego i bezpiecznego wejścia do upadającej spółki inwestora, który nabywa przedsiębiorstwo upadłego bez obciążeń (tj. ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej). Pre-pack jest zatem korzystny dla inwestora, a także dla dłużnika (zachowanie przedsiębiorstwa) i jego wierzycieli, którzy co do zasady zostaną zaspokojeni szybciej i w wyższym stopniu niż w przypadku tradycyjnej upadłości likwidacyjnej.

Kancelaria ma już doświadczenie w sporządzaniu wniosków o przygotowaną likwidację, m.in. z sukcesem doradzała w pierwszym tego rodzaju postępowaniu w Polsce, zakończonym już prawomocnym postanowieniem Sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa i podpisaniem umowy jego sprzedaży z inwestorem.[/learn_more]

[learn_more caption=”USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe”]

USTAWA

z dnia 28 lutego 2003 r.

Prawo upadłościowe

(…)

DZIAŁ VII

Przygotowana likwidacja

Art. 56a. 1. Do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa.

2. Niedopuszczalne jest złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w odniesieniu do składników majątkowych objętych zastawem rejestrowym, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego sprzedaż na podstawie art. 24 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569, z późn. zm.), chyba że do wniosku zostanie dołączona pisemna zgoda zastawnika. Przepis art. 330 stosuje się odpowiednio.

3. Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży dołącza się opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych.

4. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi zawierać warunki sprzedaży przez wskazanie co najmniej ceny oraz nabywcy. Warunki sprzedaży mogą być określone w złożonym projekcie umowy, która ma być zawarta przez syndyka.

5. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może przewidywać wydanie przedsiębiorstwa nabywcy z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. W takim przypadku do wniosku dołącza się dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu.

Art. 56b. 1. Sprzedaż, o której mowa w niniejszym dziale, na rzecz podmiotów wskazanych w art. 128 dopuszczalna jest wyłącznie po cenie sprzedaży nie niższej niż cena oszacowania. Cenę oszacowania ustala sąd na podstawie dowodu z opinii biegłego.

2. Wnioskodawca i potencjalny nabywca składają oświadczenie, czy między nimi a dłużnikiem nie zachodzą stosunki, o których mowa w art. 128.

Art. 56c. 1. Sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniuupadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie.

2. Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli cena jest zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszonej o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika.

Art. 56d. 1. Uwzględniając wniosek, sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunki sprzedaży, określając co najmniej cenę oraz nabywcę mienia będącego przedmiotem sprzedaży, o której mowa w niniejszym dziale. W postanowieniu sąd może także odwołać się do warunków sprzedaży określonych w projekcie umowy.

2. Na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje wnioskodawcy, a na postanowienie uwzględniające wniosek – każdemu z wierzycieli. Zażalenie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Rejestrze.

Art. 56e. 1. Syndyk zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych w postanowieniu sądu nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia, chyba że zaakceptowane przez sąd warunki umowy przewidywały inny termin.

2. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu przez nabywcę całej ceny do masy upadłości lub po wydaniu syndykowi ceny złożonej wcześniej do depozytu. 3. Do skutków sprzedaży według przepisów niniejszego rozdziału przepisy art. 313, art. 314 i art. 317 stosuje się.

Art. 56f. 1. Jeżeli do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży był dołączony dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu, wydanie przedsiębiorstwa nabywcy następuje niezwłocznie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

2. Wydanie przedsiębiorstwa nabywcy następuje bezpośrednio do rąk nabywcy, przy udziale syndyka. Przepis art. 174 stosuje się odpowiednio.

3. Do czasu uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży nabywca zarządza nabytym majątkiem w granicach zwykłego zarządu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

4. Uchylając postanowienie zatwierdzające warunki sprzedaży, sąd zobowiązuje nabywcę do zwrotu przedsiębiorstwa do rąk syndyka lub dłużnika. Postanowienie jest tytułem egzekucyjnym przeciwko nabywcy.

Art. 56g. 1. Po uprawomocnieniu się postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży sąd z urzędu lub na wniosek syndyka postanowi o wydaniu syndykowi ceny złożonej do depozytu.

2. W innych przypadkach niż określony w ust. 1 o wydaniu ceny z depozytu orzeka na wniosek nabywcy sąd w terminie trzydziestu dni od dnia wydania przedsiębiorstwa syndykowi lub dłużnikowi. Syndyk lub dłużnik może złożyć wniosek o zatrzymanie ceny w depozycie na kolejne dwa tygodnie potrzebne do złożenia wniosku o zabezpieczenie powództwa o odszkodowanie według przepisów ogólnych. Po upływie tego terminu sąd niezwłocznie postanowi o wydaniu ceny z depozytu, chyba że został złożony wniosek o zabezpieczenie.

3. W przedmiocie postanowienia o wydaniu ceny z depozytu w sytuacjach wskazanych w ust. 1 i 2 orzeka sąd w składzie jednoosobowym.

Art. 56h. W terminie przewidzianym na zawarcie umowy sprzedaży syndyk może złożyć wniosek do sądu o uchylenie lub zmianę postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży, jeżeli po wydaniu postanowienia zmieniły się lub zostały ujawnione okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątkowego będącego przedmiotem sprzedaży. Na postanowienie uwzględniające wniosek przysługuje zażalenie. Przepisy art. 56a-56g stosuje się odpowiednio.

(…)