Nowe zasady odpowiedzialności członków zarządu w spółkach akcyjnych od 01.01.2016 r.

on
Po wejściu w życie Prawa restrukturyzacyjnego (czyli od 01.01.2016 r.) zmianie uległy również zasady odpowiedzialności członków zarządu ich osobistym majątkiem, związane ze sprawowaniem przez nich funkcji w zarządzie spółki.

Powyższe dotyczy również członków zarządów spółek akcyjnych, nawet mimo tego, że w przepisach ksh dot. spółki akcyjnej nie znajduje się odpowiednik art. 299 ksh. Znowelizowany od tego roku art. 21 Prawa upadłościowego ustanawia bowiem dla członków zarządu spółki akcyjnej odpowiedzialność zbliżoną w praktyce do tej, którą ponoszą na podstawie art. 299 ksh członkowie zarządu sp. z o.o. Zgodnie ze znowelizowanym art. 21 Prawa upadłościowego, osoby zarządzające spółkami kapitałowymi (czyli również spółką akcyjną), ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, chyba że nie ponoszą winy.

Od tego roku przepis ten wprowadza domniemanie winy członka zarządu, co niewątpliwie ułatwi wierzycielom dochodzenie roszczeń wobec członków zarządu. Członek zarządu nie ponosi odpowiedzialności jeśli wykaże, że w terminie właściwym dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości doprowadził do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo do zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Wskazana powyżej nowelizacja wprowadziła dla wierzycieli spółek akcyjnych dodatkowe, istotne ułatwienie w dochodzeniu przez nich odszkodowania od członków zarządu, którzy wbrew obowiązkowi, nie złożyli w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jest nim domniemanie wysokości szkody poniesionej przez wierzyciela w wysokości niezaspokojonej wierzytelności wobec spółki.

Zmianie uległ także art. 373 Prawa upadłościowego – dotyczący zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zakazem będzie mogła być objęta także osoba, która faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie (tzw. shadow directors).

Kancelaria posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu członków zarządu w sprawach dotyczących ich odpowiedzialności za zobowiązania (cywilne oraz publicznoprawne) zarządzanych przez nich spółek kapitałowych, nierzadko wykorzystując dla skutecznej obrony rozwiązania niestandardowe.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą Kancelarii w powyższym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

artykuly