Istotne zmiany w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym

on

Informujemy, że na mocy ustawy z dnia 06.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która została opublikowana w dniu 11.01.2019 r., istotnie zmieniono przepisy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Zmiany w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Choć ustawa o KRZ wchodzi w życie w swojej zasadniczej części 01.12.2020 r., wprowadzając daleko posuniętą elektronizację postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, to z dniem 11.02.2019 r. wszedł w życie nowy przepis art. 131a Prawa upadłościowego – istotny zwłaszcza dla wierzycieli.

Zgodnie z przedmiotowym przepisem:

Jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, przez dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 127–130, rozumie się dzień złożenia wniosku restrukturyzacyjnego.

Przepis ten stosuje się, co również ważne, do już toczących się postępowań.

Co oznaczają zmiany w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym?

Oznacza to łatwiejsze dla wierzycieli możliwości oceny działań dłużników, pod kątem ich bezskuteczności, oraz utrudni swoistą „ucieczkę” dłużników przed bezskutecznością w przedłużające się postępowania restrukturyzacyjne – w sytuacji, w której w czasie trwającej restrukturyzacji, nie można ogłosić upadłości, co Sądy przekładały również na praktyczną niedopuszczalność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zobacz również poprzedni wpis na naszym blogu: Bail-in definicja

artykuly