Warning: A non-numeric value encountered in /blog/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Postępowanie upadłościowe jest elementem większej całości – polskiej procedury cywilnej, regulowanej licznymi aktami prawnymi, a w tym zwłaszcza Kodeksem postępowania cywilnego, można wyróżnić następujące etapy.

Postępowanie upadłościowe i jego etapy:

 

  • Pierwszym etapem jest wyznaczenie Sędziego-Komisarza i Syndyka, który przejmuje zarząd majątkiem upadłego dłużnika. W ramach pierwszego etapu postępowania upadłościowego, Sąd ogłaszający upadłość m.in. wzywa wierzycieli do zgłaszania przysługujących im wierzytelności, w określonym terminie.

 

  • Zgłoszenia wierzytelności są związane z kolejnym etapem, jakim jest sporządzenie przez Syndyka i przedłożenie Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności. Następnie, od ujęcia lub odmowy uwzględnienia wierzytelności przysługuje sprzeciw, który rozpoznaje Sędzia-Komisarz oraz – w przypadku nieuwzględnienia stanowiska przez Sędziego-Komisarza – zażalenie – do Sądu Upadłościowego.

 

  • Częstą praktyką jest sporządzanie uzupełniających list wierzytelności w ramach postępowania, w miarę wpływu zgłoszeń wierzytelności. Trzeba bowiem podkreślić, że dokonanie zgłoszenia wierzytelności po upływie terminu wyznaczonego w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości nie niweluje skuteczności zgłoszenia, a jedynie może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla wierzyciela, który dokonał spóźnionego zgłoszenia wierzytelności.

 

  • Równolegle syndyk dokonuje spisu inwentarza, oraz podejmuje czynności zmierzające do likwidacji masy upadłości, czyli w praktyce sprzedaży aktywów upadłego, jego majątku.

 

  • Po sprzedaży, Syndyk sporządza plany podziału – osobne dla wierzycieli zabezpieczonych na sprzedawanych składnikach majątku, a osobno ogólny plan podziału. Plany mogą być zaskarżone zarzutami.
  •  

  • Po likwidacji całego majątku upadłego, Syndyk sporządza ostateczny plan podziału, który również może być kwestionowany.

Po wykonaniu planów podziału, stwierdza się zakończenie postępowania upadłościowego. Możliwe jest także umorzenie postępowania, w przypadkach np. braku majątku na pokrywanie kosztów postępowania i braku zaliczek od wierzycieli.